In de loop van haar 60-jarige bestaan heeft Leiedal de lokale besturen altijd bijgestaan bij het uittekenen van hun toekomst. In vorige decennia gebeurde dat door gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen op te maken en te herzien. Vandaag is er een new kid in town: het ruimtelijke beleidsplan. Leiedal staat klaar voor de opmaak van zulke gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen en heeft daarvoor een methodiek uitgewerkt waarbij we ook focussen op intergemeentelijke aspecten. 

Ruimtelijk beleidsplan als nieuw planningsinstrument

Met het decreet van 8 december 2017 introduceerde de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een volledig nieuw planningssysteem: de ruimtelijke beleidsplannen.

Een ruimtelijk beleidsplan bestaat uit een strategische visie en uit één of meer beleidskaders die samen het kader voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aangeven. De strategische visie bevat de visie op lange termijn voor de ruimtelijke ontwikkeling en beschrijft de uitdagingen die op de gemeente afkomen, de ambities van de regio en de gemeente, de doelstellingen voor het ruimtelijke beleid en de vertaling hiervan in de ruimtelijke ontwikkeling.

De strategische visie wordt geconcretiseerd in beleidskaders. Beleidskaders beschrijven onder meer hoe en met wie de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd. Het beleidsplan wordt omkaderd door onderzoeksrapporten, beleidsacties en monitorings- en evaluatierapporten.

Leiedal staat klaar! 

Om haar gemeenten optimaal te ondersteunen bij de opmaak van dit nieuwe type plannen heeft Leiedal een praktische methodiek uitgewerkt die gericht is op impact en efficiëntie. De krachtlijnen bij deze aanpak zijn de volgende:

  • De strategische visie wordt afgestemd op de regionale ruimtelijke visie
  • Beleidskaders worden geïntegreerd opgemaakt via de techniek van masterplanning
  • Snel schakelen door eerst te focussen op de opmaak van beleidskaders en daarna pas de juridische vertaling naar een ruimtelijk beleidsplan
  • Realisatiegericht werken
  • Participatief werken
  • Op maat van de gemeenten via een voortraject

Gemeenten bereiden zich voor

Vanuit Leiedal werden alle gemeenten over bovenstaande aanpak geïnformeerd en werden de intenties van de gemeenten in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat 10 van de 13 gemeenten in deze legislatuur van het ruimtelijke beleidsplan werk willen maken.

Intergemeentelijke aanpak

De voorbije jaren heeft Intercommunale Leiedal samen met de 13 steden en gemeenten van de regio Zuid-West-Vlaanderen, het departement Omgeving en de Provincie West-Vlaanderen een gedragen ruimtelijke regionale visie voor Zuid-West-Vlaanderen uitgewerkt.

Maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken hebben immers vaak een duidelijke bovenlokale dimensie. De ambities en ruimtelijke krachtlijnen die in deze ruimtelijke regionale visie zijn geformuleerd, vormen de basis voor een intergemeentelijke strategische visie.

Via een pilootproject, goedgekeurd door het departement Omgeving verkent Leiedal het intergemeentelijke ruimtelijke beleidsplan als instrument om de regiovisie sterker te verankeren. Concreet werkt Leiedal een intergemeentelijke strategische visie uit waarop de gemeenten in hun gemeentelijke ruimtelijke beleidsplan verder kunnen werken. Op die manier wordt zowel tegemoet gekomen aan een geïntegreerde grensoverschrijdende aanpak als aan een aanpak op maat. Daarnaast worden er ook intergemeentelijke beleidskaders voorbereid rond thema’s als woonuitbreidingsgebieden en de ruimtelijk-economische structuur.