Intercommunale Leiedal

Gebiedsgerichte visie Kanaal Bossuit-KortrijkHkanaalbkor.PNGet Kanaal Bossuit-Kortrijk is een belangrijke infrastructuur in onze regio. De voorbije jaren werkte de Provincie samen met Leiedal als ontwerper, aan een visie op de toekomstige ontwikkelingen van het Kanaal Bossuit-Kortrijk en haar nabije omgeving. De visie werd opgebouwd rond drie hoofdthema's - verbinden, verzamelen en vertoeven - en streeft naar een maximale integratie van functies op en naast het water zoals economie, recreatie, natuurontwikkeling, landschap, ecologie en waterwinning. De eindbundel presenteert een ontwikkelingsstrategie voor de realisatie van een zogenaamd 'kanaalpark'.

  

Recreatieve route

De Provincie wil o.a. het kanaal upgraden als recreatieve route: meer contact met het water door het inrichten van platforms, rustplekken, pontons en uitkijkposten aan het water. De visie voorziet een zevental te ontwikkelen platforms:

 • de waterboulevard aan de wijk Venning
 • stadspark langs het water aan de Visserskaai
 • dijk tussen de Brug en Transfo
 • de toegang naar het Lettenhofpark
 • zicht op de vaarttaluds
 • esplanade te Moen
 • ecologische oever en fietsbrug aan de Poeldries

Verder stelt de toekomstvisie een traject voor waarbij fietsers van Bossuit naar Kortrijk autovrij kunnen fietsen. Daarbij gaat ook aandacht naar het exclusief vrijwaren van een zone voor watergebonden bedrijvigheid, zodat de economische functie van het kanaal niet in het gedrang komt.

Verbinden, verzamelen, vertoeven

De globale gebiedsvisie is gebaseerd op drie centrale pijlers:

 • Verbinden - Het kanaalgebied is op vandaag een mozaïek van velden, akkers, poelen, dreven en natuurgebieden. Toch wordt het kanaallandschap voor recreanten verbroken door o.m. de kanaaldorpen en zware wegeninfrastructuur. Er moet een ononderbroken recreatief netwerk gerealiseerd worden met verbindingen tussen de vele kleine en grotere natuurgebieden.
 • Verzamelen - De toekomst van de kanaaldorpen Knokke, Moen en Bossuit wordt vandaag bedreigd door verkeersoverlast en een verouderd woningpatrimonium. De dorpen moeten beter worden ingebed als 'dorpen aan het water' zodat natuur, recreatie, cultuur en toerisme zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Vertoeven - De belevingswaarde kan opgewaardeerd worden door een aantal plaatsen langs het Kanaal uit te bouwen tot toeristische trekpleisters. De visie stelt drie hotspots voorop: de groene oase aan de sluizen van de Leie, de voormalige elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem en het scharnier met de Schelde aan het Pompgebouw Bossuit.

Deze thema's moeten elk op hun schaalniveau verweven worden zodat ze elkaar kunnen versterken. Op die manier kan het streefbeeld van een 'kanaalpark' gerealiseerd worden, dat als hefboom kan dienen voor de verdere ontwikkeling van de regio.

Groene Sporen

De uitvoering van een aantal acties uit de visie kadert in 'Groene Sporen', een regionaal project van Leiedal en de Provincie West-Vlaanderen. 'Groene Sporen' wil samen met de lokale overheden en de Vlaamse Overheid van Zuid-West-Vlaanderen een aantrekkelijke 'groene' leefomgeving maken om te wonen, te werken en te ontspannen.

Meer info

 • Projectfiche
 • Volledige gebiedsvisie Kanaal Bossuit-Kortrijk