Intercommunale Leiedal

Klimaatneutrale regio

Zuid-West-Vlaanderen staat voor een ingrijpende energiestransitie. Naast de uitdagingen op het vlak van mobiliteit, moet strategisch ingezet worden op energiebesparing, op een grotere energie-efficiëntie van het bestaande patrimonium en op de ontwikkeling van hernieuwbare en alternatieve energiebronnen.

Deze energietransitie vereist verantwoordelijkheid op alle niveaus: bij de individuele burger (vb. minder verbruik), bij de lokale besturen (vb. door ondertekening van Burgemeestersconvenant) en op streekniveau (vb. implementatie van de regionale visie voor windturbines).

Burgemeestersconvenant

Eind 2013 ondertekenden de 13 steden en gemeenten uit de regio het Burgemeestersconvenant om het lokale energie- en klimaatbeleid te versterken. Gemeenten scharen zich achter de CO2-reductiedoelstelling van de Europese Unie (-20% CO2 tegen 2020) en ondernemen lokale acties. Leiedal ondersteunt de lokale besturen bij het opmaken van een actieplan, projectregie, kennisuitwisseling en het opzetten van nieuwe interlokale samenwerking. In 2016 kende de Vlaamse overheid hiervoor een Vlaamse Klimaatprijs toe. 

Hernieuwbare energie

Leiedal wil hernieuwbare energieproductie ruimtelijk integreren. Leiedal werkt hierbij op verschillende schaalniveaus: gebouwen, wijken, buurten, bedrijventerreinen, woonontwikkelingen, stadsdelen en het niveau van de regio. Onder meer via de projecten BISEPS en HeatNET wil Leiedal verandering brengen op het terrein. Project BISEPS (www.leiedal.be/biseps of www.biseps.eu) moet de duurzame energieproductie op de bestaande bedrijventerreinen maximaliseren. HeatNET bouwt dan weer aan een toekomst van "slimme warmtenetten" in Zuid-West-Vlaanderen. 

Warmer wonen

Met het project Warmer Wonen werkt de regio aan de kwaliteit van het bestaande woningpatrimonium. Heel wat partners bundelen krachten, middelen en kennis om slechte woningen in de regio te renoveren. Het gaat om geïntegreerde renovatie, waarbij aspecten zoals energiezuinigheid, comfort, zorgvuldig ruimtegebruik en levensloopbestendigheid ook meegenomen worden. Leiedal maakt hierin een verschil door 30 private huurwoningen te renoveren naar een energieneutraal niveau (proeftuinproject RenBEN) en de ontwikkeling van instrumenten zoals mijnenergiekompas.be en renovatiebegeleiding (project REFURB). Lees meer. 

Klimaatadaptatie

Een klimaatneutrale regio is een regio die aangepast is aan de gevolgen van het gewijzigde klimaat en die haar eigen bijdrage tot de klimaatverandering herleidt tot nul. Dat betekent dat broeikasgassen, stedelijke hitte-eilandeffecten en overstromingen gereduceerd worden door (onder meer) een veerkrachtiger blauw-groen netwerk, een klimaatneutraal gebouwde omgeving en de integratie van een duurzaam energiesysteem. Via het project ZEROregio zet Leiedal in op een betere ruimtelijke vertaling van het concept klimaatneutraliteit. Het project VALYS draagt bij tot de klimaatbestendigheid van de Leievallei. Lees meer. 

Duurzamer verplaatsen

De mobiliteit klimaatneutraal maken is een zware opgave. Het beter op elkaar afstemmen van de stedelijke functies moet op termijn voor minder lange verplaatsingen zorgen (project REKOVER), en dus ook voor minder impact op het klimaat. Daarnaast focust Leiedal op de woon-werkverplaatsingen zoals naar bedrijventerreinen en het promoten van alternatieven zoals deelmobiliteit, fietsen en openbaar vervoer (projecten Samen Slimmer naar het Werk en Share North).