Intercommunale Leiedal

Lancering bestek regionaal zonnedak

Datum

Tien openbare besturen plaatsen vanaf 2019 zonnepanelen op hun patrimonium met burgerparticipatie. Intercommunale Leiedal treedt op als aankoopcentrale. Het initiatief ligt in de lijn van een beslissing die eerder genomen werd door de intercommunale, om bij toekomstige projecten rond hernieuwbare energie te streven naar minstens 50% burgerparticipatie. Hiermee wil de regio niet alleen haar ambities rond groene stroom waarmaken, maar ook burgers de kans geven om mee te investeren en samen de vruchten te plukken. 

Via het Burgemeestersconvenant engageerden de 13 steden en gemeenten uit de regio zich om tegen 2020 20% CO2 te besparen. Openbare besturen dienen hierin het voorbeeld te geven en sneller dan de private markt te beantwoorden aan de doelstellingen. Dat gebeurt niet alleen door het energieverbruik in de eigen gebouwen in te perken, maar ook door meer hernieuwbare energie op te wekken. Veel daken van openbare gebouwen zijn alvast geschikt voor zonnepanelen. 

Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk burgers en bedrijven te betrekken bij die energietransitie. Soms hebben ze wel de middelen, maar niet de mogelijkheden of de kennis om de zonnepanelen te leggen (of vice versa). 

Op woensdag 18 juli 2018 werd de overheidsopdracht opengesteld. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot 1 oktober 2018 aanmelden, in het najaar zal de opdracht gegund worden. Op basis van deze gunning kunnen de deelnemende openbare besturen vanaf 2019 zes jaar lang zonnepanelen laten plaatsen op het eigen patrimonium dat hiervoor geschikt is. 

De keuze voor derdepartijfinanciering is gebaseerd op de opdracht die Kuurne op de markt zette in 2017. Dit moet het de andere lokale besturen eenvoudiger maken om gelijkaardig tewerk te gaan. Bovendien is het belangrijk om ook de burgers mee te krijgen in dit verhaal. Vaak ervaren mensen enkel de lasten van projecten rond het opwekken van hernieuwbare energie, zoals de bezorgdheid over de impact van windmolenprojecten op hun woonkwaliteit. Een aantal voordelen (lusten) voor de burgers moet een groter maatschappelijk draagvlak creëren. Zo valt ook de keuze voor ‘rechtstreekse participatie’ te verklaren. Als aandeelhouder profiteer je hierdoor niet alleen mee van de hernieuwbare energie, je bepaalt ook mee naar wie de stroom gaat, tegen welke prijs en wat er met de winst gebeurt.