Intercommunale Leiedal

Lancering bestek regionaal zonnedak

Datum

Tien openbare besturen plaatsen vanaf 2019 zonnepanelen op hun patrimonium om zonne-energie op te wekken. Intercommunale Leiedal treedt op als aankoopcentrale en is momenteel op zoek naar een derde partij die de aankoop en exploitatie van de zonnepanelen voor haar rekening wil nemen. Bovendien hecht Leiedal veel belang aan burgerparticipatie: naast de groene en financiële winst, zullen inwoners van de regio, verenigingen en bedrijven ook mede-eigenaar kunnen worden. 

Dubbele winst voor regio en klimaat

Lokale besturen vervullen een voorbeeldfunctie bij het halen van de gezamenlijke klimaat- en energiedoelstellingen, en de deelnemende steden en gemeenten beschikken over heel wat gebouwen die geschikt zijn voor zonnepanelen. 10 besturen uit de regio zetten nu hun openbare patrimonium in om meer hernieuwbare energie op te wekken en de stijgende energiekost een halt toe te roepen. 

Daarvoor hanteren ze een unieke formule met derdepartijfinanciering. In plaats van zelf de nodige financiële middelen op te hoesten, gaat Leiedal in hun naam op zoek naar een exploitant die de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van de zonnepanelen de komende 20 jaar voor zijn rekening neemt. In principe komen heel wat gemeentelijke en OCMW-gebouwen in aanmerking: het stad- of gemeentehuis, scholen, kerkgebouwen, sportinfrastructuur enzovoort. 

Rechtstreekse burgerparticipatie

Bovendien willen Leiedal en de steden en gemeenten zoveel mogelijk burgers en bedrijven in het verhaal betrekken. Soms hebben ze wel de wil, maar niet de mogelijkheden of de kennis om zelf zonnepanelen te leggen (of vice versa). Daarom zullen inwoners, verenigingen en ondernemers de kans krijgen om mee te investeren en aandeelhouder te worden.  

Het initiatief ligt in de lijn van een beslissing die eerder werd genomen door de intercommunale, om bij toekomstige projecten rond hernieuwbare energie te streven naar minstens 50% burgerparticipatie. Hiermee wil de regio haar ambities rond groene stroom waarmaken, maar ook burgers de kans geven om samen de vruchten te plukken. 

Timing

Op woensdag 18 juli 2018 werd de overheidsopdracht opengesteld. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot 1 oktober 2018 aanmelden, in het najaar zal de opdracht gegund worden. Daarna krijgen de deelnemende openbare besturen vanaf 2019 zes jaar lang de tijd om zonnepanelen te laten plaatsen op het patrimonium dat hiervoor geschikt is. Zoals gezegd krijgen ook burgers, bedrijven of verenigingen na de gunning de kans om mee te investeren. 

Burgemeestersconvenant

Via het Burgemeestersconvenant engageerden de 13 steden en gemeenten uit de regio zich om tegen 2020 20% CO2 te besparen. Openbare besturen dienen hierin het voorbeeld te geven en sneller dan de private markt te beantwoorden aan de doelstellingen. Dat gebeurt niet alleen door het energieverbruik in de eigen gebouwen in te perken, maar ook door meer hernieuwbare energie op te wekken. Het faciliteren van zonnepanelen op openbare gebouwen via een derde partij draagt hier zeker toe bij.