Intercommunale Leiedal

Leiedal wil biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen

Datum

Intercommunale Leiedal ondertekende deze morgen samen met 113 andere bedrijven, organisaties en lokale besturen de Green Deal ‘Bedrijven en Biodiversiteit’. Leiedal wil verder inzetten op de integratie van natuur en biodiversiteit op haar bedrijventerreinen.

Deze morgen ondertekende Leiedal in het bijzijn van minister van Omgeving Joke Schauvliege de Green Deal 'Bedrijven en Biodiversiteit'. Leiedal doet al langer inspanningen op het vlak van natuurvriendelijke inrichting van bedrijventerreinen, publieke ruimte en woonzones maar bevestigt met de ondertekening van de Green Deal haar engagementen. Leiedal stapt in vanuit een dubbele rol: Concreet zal Leiedal de bedrijventerreinen De Voerman (Anzegem), Bramier (Menen), de uitbreiding van Kortrijk-Noord (Kortrijk en Kuurne) en Groenbek (Waregem) op een natuurvriendelijke manier verder inrichten en beheren. Daarnaast engageert Leiedal zich om de bedrijven, bedrijvenverenigingen, parkmanagement en gemeenten te begeleiden en ondersteunen bij hun streven naar meer biodiversiteit. Deze ambities sluiten nauw aan bij het Klimaatmanifest dat Leiedal samen met bedrijven, landbouwers, natuurverenigingen en lokale besturen opstelde na een geslaagd Klimaatatelier.

De acties die Leiedal vooropstelt zijn:

  • Bedrijventerrein Voerman (Anzegem): binnen de reconversie van een voormalig terrein van een betonproducent tot lokaal bedrijventerrein wordt ca. 2 ha ingericht als groenzone, speelzone, waterbuffer en wandelgebied met een bijzondere aandacht naar opwaarderen van de biodiversiteit in relatie met het omgevende landschap. Via een inrichting- en beheerplan wordt een variatie aan natuurbeelden gecreëerd waarbij functionele inrichting en ecologische uitvoering worden gecombineerd. Vanuit de nabijheid van de wooncluster ‘Heirweg’ biedt dit een hoge belevingswaarde en kansen voor spel en ontspanning in een natuurlijke omgeving. Voorziene realisatie in 2019.
  • Bramier (Menen): binnen de reconversie van een voormalig fabrieksterrein wordt een groene overgang gemaakt naar de aanpalende natuurterrein dat door Natuurpunt wordt beheerd. Deze groen- en waterbuffer wordt in samenspraak met Natuurpunt ontworpen waarbij er specifieke uitkijkpunten voorzien worden om de natuur te observeren zonder het natuurgebied zelf te verstoren. Daarnaast wordt binnen het openbaar domein van de zone (zijbermen, gevels, groenstroken, afwatering, …) gekeken voor een natuurvriendelijke variant. Voorziene realisatie in 2019.
  • Uitbreiding Kortrijk-Noord (Kortrijk en Kuurne): Bij het ontwerp en realisatie werd reeds veel aandacht gegeven aan het stimuleren van biodiversiteit. Het verder beheer zal via parkmanagement door Leiedal georganiseerd worden in samenspraak met de gemeente en de bedrijven. Het verder doorvoeren van een natuurgericht beheer en het monitoring van de resultaten zal in het bijzonder gebeuren met het oog op het optimaliseren van de natuurwaarde en de maatschappelijke draagkracht voor meer biodiversiteit binnen deze bedrijvenzone.
  • Groenbek (Waregem): Bij de reconversie van dit voormalige textielbedrijf tot regionaal bedrijventerrein is een bosgordel nabij de Hooibeek bewaard met een hoge botanische waarde. Voor een goede afstemming tussen het water- en natuurbeheer wordt een beheerplan opgemaakt als basis voor het verdere functioneren als ecologische corridor.
  • Leiedal neemt het aspect van parkmanagement op binnen meerdere van de bedrijventerreinen die in het verleden werden gerealiseerd. Het groenbeheer maakt een belangrijk deel uit van het takenpakket van de parkmanagers. De parkmanagers staan ook dicht bij de bedrijven. Leiedal werft specifiek een groenmanager aan om binnen dit parkmanagement het groenbeheer verder te professionaliseren waarbij telkens aandacht is voor een natuurvriendelijke aanpak.
  • Leiedal ondersteunt ook de gemeenten en in het bijzonder de gemeentelijke groendiensten in hun expertise naar een duurzaam groenbeheer van het openbaar domein. Op het periodiek overleg en uitwisseling van de groendiensten wordt specifiek aandacht gegeven aan de doelstellingen van deze Green Deal.
  • De dienstenzone op het Kennedypark waar Leiedal en Barco gevestigd zijn, beide toegetreden tot de Green Deal biodiversiteit, zal een specifieke oefening opgezet worden naar de aanwezige bedrijven om tot een collectieve aanpak te komen van een meer bio-diverse zone binnen een groene infrastructuur op een grotere ruimtelijke schaal.

Meer informatie?

Stefaan Verreu, stefaan.verreu@leiedal.be, tel. 056 24 16 16