Intercommunale Leiedal

Naar een klimaatbestendig water-land-schap in de Gaverbeekvallei

Datum

Intercommunale Leiedal, de lokale besturen langs de Gaverbeek en de ruimere omgeving (Waregem, Deerlijk, Harelbeke, Zwevegem, Anzegem, Kortrijk en Zulte), de provinciebesturen van Oost- en West-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij werkten het afgelopen jaar een toekomstvisie uit voor de Gaverbeek. Samen met landeigenaars, landbouwers en natuurverenigingen willen ze de Gaverbeekvallei inrichten als een landschap dat voldoende veerkrachtig is om veranderingen in het klimaat op te vangen. Deze ruime en veelbelovende coalitie van stakeholders wist ook de Vlaamse Landmaatschappij en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege te overtuigen om middelen vrij te maken voor de uitwerking op het terrein binnen het programma Water-land-schap.

Minister Schauvliege maakt vijf miljoen euro vrij voor het programma Water-Land-Schap. Het programma wil problemen met water in landelijke gebieden oplossen. Maar liefst 40 allianties dienden een projectvoorstel in. Uiteindelijk werden er 14 weerhouden, waaronder dit voor de Gaverbeekvallei. De geselecteerde initiatieven zullen de basis vormen van een landinrichtingsproject Water-Land-Schap. “Door alle initiatieven te bundelen in een landinrichtingsproject, kan op grote schaal aan de waterproblematiek in Vlaanderen gewerkt worden”, zegt de minister. "De lokale coalities van de geselecteerde initiatieven gaan nu samen met het programmateam aan de slag om hun voorstel concreet uit te werken en de uitvoering voor te bereiden. Ik verwacht de eerste concrete acties op het terrein begin 2019.”

Een klimaatbestendige beekvallei

De Gaverbeek stroomt door vier gemeenten: Harelbeke, Deerlijk, Waregem en Zulte. De Gaverbeekvisie omvat echter het volledige deelbekken van de Gaverbeek inclusief de vele zijbeken die ontspringen in o.a. de gemeenten Anzegem en Zwevegem. Het partnerschap wil een waterlandschap inrichten dat voldoende veerkrachtig is om klimaatuitdagingen aan te gaan:

  • een robuust watersysteem met ruimte voor water om de regio te vrijwaren tegen overstromingen enerzijds en extreme droogte anderzijds
  • landbouw duurzaam verankeren in de Gaverbeekvallei door de waterbeschikbaarheid voor voedselproductie te verhogen en door erosie te voorkomen
  • het ecologisch potentieel van het landschap verhogen met ecologische doorgangen, groene oeverzones en beekbegeleidende landschapselementen
  • kwalitatieve publieke en open ruimtes met water voorzien in de nabijheid van de bebouwde omgeving
  • het recreatief potentieel van de vallei voor veilige en landschappelijke fiets- en wandelroutes uitwerken

Plan van aanpak 

Gedurende de volgende zes maanden werkt het partnerschap samen met het programmateam het definitieve project uit. Daarna werkt de coalitie concrete acties uit met behulp van de beschikbare instrumenten voor landinrichting, de opmaak van uitvoeringsplannen, het aanvragen van de nodige vergunningen... tot en met de realisatie op het terrein. Met de lokale actoren worden de volgende deelacties uitgewerkt:

  • de Gaverbeekse Meersen: win-win voor landbouw, waterbeheer, landschap, natuur
  • Deerlijk: overstromings- en slibproblematiek in Lisbonna
  • Anzegem, Zwevegem en Kortrijk (Bellegem): erosie, hergebruik van water


Foto: zicht op de Gaverbeekse Meersen

Meer informatie?

Stefaan Verreu, stefaan.verreu@leiedal.be, tel. 056 24 16 16
Veerle Cox, veerle.cox@leiedal.be, tel. 056 24 16 16