Open Oproep naar kunstenaars voor Modernism for the future 360/365

Published on 11/23/2020 - 15:17
Wervik - ijzerwinkel Huib Hoste Architectenwoning ModernisImmo

De Litouwse stad Kaunas is in 2022 Europese Culturele Hoofdstad. Samen met Kaunas, het Instituut voor Culturele Strategie (CSI, Lviv, Oekraïne) en Industra Art (Brno, Tsjechië) lanceert Leiedal een open oproep naar kunstenaars voor een residentie binnen het Creative Europe-project Modernism for the Future 360/365.

Het modernisme is een van de sterkste recente verhalen in Europa op het vlak van cultuur en architectuur, een beweging die Europese regio’s verbindt. Toch zien wij nog steeds onontgonnen kansen voor interculturele dialoog, culturele identiteit en toekomstbestendig hergebruik van onroerend erfgoed.

Veel modernistische objecten in Europa bevinden zich vandaag op een ‘kruispunt’ waar actie is vereist, hetzij door aftakeling, verwaarlozing of andere factoren. Het project Modernism for the Future 360/365 (MoFu 360/365) gaat in op de uitdagingen bij het beschermen van het wereldwijde modernistische erfgoed:

 • een ontoereikend verhaal (in veel landen krijgt modernistische architectuur nog te weinig erkenning of aandacht, in verhouding tot de dominantere, oudere bouwkundige periodes)
 • de betrokkenheid van eigenaars en gebruikers (modernistisch cultureel erfgoed is vaak in privé-eigendom en dus is de verspreiding van de waarde en aanpak essentieel voor  het behoud).

Het doel van het project en de residenties is om het Europese modernistische erfgoed sterker te beschrijven, om zijn huidige betekenis voor de Europese en mondiale samenleving te weerspiegelen in artistieke interpretaties en de daaruit voortvloeiende realisaties die geënt zijn op een bepaalde plaats.

Wij zijn op zoek naar kunstenaars-onderzoekers met een artistiek project gebaseerd op de interpretatie van cultureel erfgoed, een project dat aanzet tot een holistische aanpak van duurzaamheid en vraagtekens plaatst bij het belang van modernistisch erfgoed voor deze en volgende generaties.

Het is de bedoeling dat de residerende kunstenaars een modernistisch gebouw naar keuze artistiek onderzoeken (Kortrijk, Brno, Lviv). Ze betrekken daarbij de plaatselijke gemeenschap, erfgoedeigenaars, experten, medewerkers op het gebied van cultureel erfgoed en niet te vergeten het ruime publiek. Door hun werk proberen ze een veelzijdige interpretatie en discussie te ontwikkelen via het begeleidende programma en het project zelf.

Uit de open oproep zal de jury van experten 4 kunstprojecten selecteren. De geselecteerde artiesten gaan een verblijf aan op de plaats van hun keuze.

De organisatie voorziet een artistieke bijdrage van 3.000 euro (incl. btw) voor elk kunstproject en een afzonderlijk budget voor de productiekosten, reiskosten en kosten voor accommodatie, promotie en advies van experts/instituten. Op het einde van de residentie wordt het werk bekendgemaakt door middel van een plaatselijke screening, voorstelling of tentoonstelling, afhankelijk van de artistieke discipline.

De resultaten van de werken worden in januari 2022 voorgesteld bij de opening van het event rond Kaunas, Culturele Hoofdstad 2022. De internationale tentoonstelling loopt tot maart 2022 en zal meer dan 80.000 bezoekers lokken.

De kunstenaar kiest voor een plaatselijke of internationale residentie.

Kunstenaars met lokale residentie:

 • ontwikkelen een werk geïnspireerd op Villa Gaverzicht (Waregem) of het voormalige Joegoslavische Expo 58-paviljoen (Wevelgem).
 • voeren hun artistieke research uit tussen 1 februari en 30 april 2021.
 • zijn tijdens diezelfde periode beschikbaar voor een plaatselijke screening, voorstelling of tentoonstelling (afhankelijk van de artistieke discipline).
 • toegang tot het modernistische gebouw en plaatselijke screening van het werk zijn mogelijk, maar vanwege de COVID-maatregelen kunnen we geen atelier of accommodatie voorzien tijdens de residentie.

MoFu lokale residenties

Kunstenaars met internationale residentie:

MoFu internationale residenties

De open oproep gaat uit naar alle artistieke disciplines (beeldende kunst, performancekunst, mediakunst, fotografie, literatuur…). Kunstenaars kunnen zich inschrijven voor meerdere residenties, maar moeten voor elke sollicitatie een afzonderlijk formulier invullen.

Projectvoorstel indienen

Procedure

Stuur ons (onroerenderfgoed@leiedal.be) voor 15 januari 2021 om 20 uur:

 • je cv
 • artistieke portfolio
 • beelddocumentatie van je werk (pdf, max. 10MB)
 • het ingevulde projectvoorstel
 • begeleidende visuele documentatie (max. 3 foto’s/schetsen - facultatief).

Tijdlijn

 • 15/01/21: deadline indienen projectvoorstellen
 • 22/01/21: selectie kunstenaars
 • 01/02/21 tot 30/04/21: plaatselijke residenties
 • 01/05/21 tot 30/07/21: internationale residenties
 • januari 2022: slottentoonstelling en publicatie

Rechten

De auteursrechten van het kunstwerk blijven bij de kunstenaar als zijn project wordt geselecteerd. De eigenaar van het uiteindelijke kunstwerk wordt de gastheer/partner (in het geval van lokale residenties: Leiedal). De kunstenaar verleent exclusieve gunning aan relevante instellingen en de leadpartner in Kaunas voor de tentoonstelling van het kunstwerk op de slottentoonstelling Modernism for the Future in Kaunas (Litouwen).

Vragen? Meer informatie?

Bram Lattré
onroerenderfgoed@leiedal.be
tel. 056 24 16 16

MoFu logo

In cooperation with the main partner of the Kaunas 2022 project (Lithuania), the partners of the Culture Strategy Institute (Lviv, Ukraine) and Industra Art (Brno, Czech Republic), we are announcing an open call for residency Modernism for the Future 360/365.

The modernism movement is one of the strongest recent cultural and architectural stories in Europe, bringing together various European regions. For us, it still provides unrealised opportunities for intercultural dialogue, cultural identity and futureproof reuse of heritage buildings.

Many of today’s modernist objects in Europe are at a “crossroads” where action is needed, whether due to aggravation, neglect or other factors. The project Modernism for the Future 360/365 (MoFu 360/365) addresses the challenges of protecting the global modernist heritage:

 • an insufficient story (in many countries, modernist architecture lacks recognition or attention, in relation to the more dominant stories of older architectural epochs).
 • involvement of owners and users (modernist cultural heritage sites are often privately owned and therefore the dissemination of values and approaches is essential for their preservation).

The aim of the residency project is to strengthen the narrative of European modernist heritage, to reflect its current significance for European and global society through artistic interpretations and the resulting realisations focused on a specific place.

We are looking for artists-researchers whose art projects will be based on the interpretation of cultural heritage, will promote a holistic approach to sustainability and question the importance of modernist heritage for our and future generations.

The aim of the resident artists is to carry out artistic research into one modernist building (Kortrijk, Brno, Lviv) of their choice, involving the local community, heritage owners, experts, employees working in the field of cultural heritage and last but not least the general public.Through their work, they will try to develop a diverse interpretation and discussion by way of the accompanying programme and the project itself.

From the open call, the expert jury will select 4 art projects, the authors of which will take part in residencies at the place of their selection.

The organisation provides an artistic fee for each artistic project of € 3.000 (incl. VAT) and a separate budget for production costs, travel expenses + costs for accommodation, promotion and consultation with experts and/or institutions. At the end of the residency, the artist’s work will be shown to the public by means of a local screening/performance/exhibition, depending on the art discipline.

The results of the works will be presented at the international exhibition in January 2022 at the opening of the Kaunas 2022 Culture Capital event, which promises attendance of more than 80,000 visitors and will last until March 2022.

An artist chooses either a local or an international residency.

Artists choosing a local residency:

 • develop a work inspired by Villa Gaverzicht (Waregem) or the Former Yugoslavian 1958 World Expo Pavillion (Wevelgem).
 • produce their artistic research between 1st February and 30th April 2021.
 • are available during the same period for a local screening/ performance/ exhibition (depending on the artistic discipline).
 • due to COVID measures, we facilitate access to the modernist building and a local screening of the work, but cannot provide an atelier or accommodation during the residency period.

Artists choosing an international residency:

The open call is open to all art disciplines (visual arts, performing arts, media art, photography, literature…). Artists may apply for several residencies, but should send a separate form for each application.

Submit your project proposal

Please send us (onroerenderfgoed@leiedal.be) before 15th January 8 pm CET:

 • your CV
 • artistic portfolio
 • visual documentation of your work (PDF, 10MB max)
 • your project proposal
 • accompanying visual documentation (3 photos/pictures/sketches max - optional)

Timeline

 • 15/01/21: closure of open call
 • 22/01/21: selection of artists
 • 01/02/21-30/04/21: local residencies
 • 01/05/21-30/07/21: international residencies
 • January 2022: final exhibition and publication

Rights

Upon selection of a project, the artwork’s copyrights will stay with the artist. The final artwork’s owner will be the host partner (in case of local residencies: Leiedal). The artist grants exclusive licence to relevant institutions and the lead partner in Kaunas for exhibiting the artwork at the final exhibition Modernism for the Future in the city of Kaunas (Lithuania).

Questions? More information?

Bram Lattré
onroerenderfgoed@leiedal.be
tel. +32 56 24 16 16

 

The Open Calls from the other project partners:

MoFu logo

MoFu logostrip