Telraam meet het verkeer

Verkeerstellingen en een grondige analyse van de verzamelde data zijn essentieel voor een gefundeerd mobiliteitsbeleid. De tellingen zijn vandaag vaak beperkt in tijd en ontoereikend als het erop aankomt om vrachtwagens, auto’s, fietsers … apart te tellen. Daarnaast zijn de klassieke technieken erg kostelijk. Daarom rolt Leiedal zogenaamde Telramen uit in de regio. Dit past binnen de beleidsvisie van Leiedal om zowel in te spelen op maatschappelijke innovatie onder de vorm van zogenaamde citizen science, als op technologische innovatie.

CORA - Telraam

Telraam is een initiatief van TMLMobiel 21 en Waanz.in met steun van het Smart Mobility Belgium Fonds van de Federale Overheid. Telraam ontwikkelt technologisch en betrouwbaar meetmateriaal, dat verkeer fijnmazig, continu, multimodaal, correct en samen met de burgers kan tellen én analyseren. Het toestelletje zelf betreft een sensor die burgers aan hun raam kunnen hangen om het verkeer in hun straat in kaart te brengen. Het is verbonden met het internet en stuurt de data anoniem door naar het Telraamplatform dat vrij geraadpleegd kan worden. Leiedal en de lokale besturen kunnen de data vervolgens analyseren en gebruiken om het mobiliteitsbeleid te sturen.

Leiedal testte Telraam eerst uit om zowel de metingen zelf als de dataverzameling te evalueren. Leiedal installeerde in een eerste fase 100 telramen binnen het Europese Interregproject CORA (COnnecting Remote Areas with digital infrastructure and services). De lokale besturen overleggen doelgericht met hun inwoners om de telramen specifiek te installeren op locaties waar metingen nodig zijn om sluipverkeer, verkeersdrukte in het algemeen of de zogenaamde modal split in kaart te brengen. De modal split is eigenlijk de opsplitsing tussen autoverkeer, vrachtwagenverkeer, fietsverkeer en voetgangers. De slimme sensoren van Telraam kunnen deze opsplitsing perfect in kaart brengen.

De data worden online en anoniem verzameld en zijn heel belangrijk om beleidsbeslissingen te ondersteunen. Dit project is daarmee ook een voorbeeld van hoe de overheid burgers nauwer kan betrekken bij het beleid.