Intercommunale Leiedal

De toekomst van parochiekerken

Omdat de financiële lasten toenemen en de erediensten afnemen, moeten steden en gemeenten nadenken over de toekomst van hun parochiekerken. Daarom ondersteunt Leiedal de gemeenten bij het uitwerken van een toekomstvisie, de leidraad voor alle ontwikkelingen in en rond de parochiekerken.

Die ondersteuning bieden we onder andere door:

  • gemeentebesturen te begeleiden bij de opmaak van kerkenbeleidsplannen
  • de oproep van het Projectbureau Herbestemming Kerken te promoten
  • deel te nemen aan het provinciale kennisplatform parochiekerken

OPMAAK KERKENBELEIDSPLANNEN

In 2011 keurde de Vlaamse regering de conceptnota van minister-president Bourgeois goed over de toekomst van de Vlaamse parochiekerk. Daarin wordt aan de gemeenten gevraagd om een langetermijnvisie te ontwikkelen voor de toekomst van de parochiekerken op hun grondgebied. Deze denkoefening mondt dan uit in een kerkenbeleidsplan. Met zo’n breed gedragen plan kunnen gemeenten anticiperen op de ontwikkelingen in hun parochiekerkenareaal en kunnen ze op wijk- of stadsniveau weloverwogen strategische keuzes maken. Daarbij hebben ze oog voor een pastorale insteek en een gedegen theologische kijk op de betekenis van een kerkgebouw, in nauwe samenwerking met de lokale en centrale kerkbesturen en het bisdom Brugge.

PROJECTBUREAU HERBESTEMMING KERKEN

Het Projectbureau Herbestemming Kerken lanceerde al zes keer een oproep voor begeleide haalbaarheidsonderzoeken naar de herbestemming of nevenbestemming van parochiekerken. Als erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) ondersteunt Leiedal de gemeenten bij het indienen van de aanvraag. 

Het aanbod is gericht aan gemeente- en kerkbesturen die samen willen onderzoeken of ze concrete ideeën voor het toekomstige gebruik van een kerk kwalitatief en betaalbaar kunnen uitvoeren. Ze werken daarbij samen met ontwerpbureaus die werden aangesteld binnen een raamovereenkomst die Vlaanderen heeft afgesloten. Het team ontwerpt, visualiseert en becijfert verschillende scenario’s. Het haalbaarheidsonderzoek vormt de voorbereiding van een uit te voeren project, maar stelt geen definitief ontwerp op.

Alle informatie is terug te vinden via http://www.herbestemmingkerken.be/pages/Projectbureau.aspx 

PROVINCIAAL KENNISPLATFORM PAROCHIEKERKEN

De Provincie West-Vlaanderen brengt vier keer per jaar heel wat partners samen om informatie uit te wisselen over de visie, het traject en de concrete plannen rond de toekomst van parochiekerken. Naast de gemeenten en de intercommunales Leiedal en WVI nemen ook andere actoren deel, zoals het CRKC, het Agentschap Onroerend Erfgoed, het bisdom Brugge en provinciale diensten zoals cultuur. Er komen materies aan bod als kerkelijke en burgerlijke wetgeving, subsidies vanuit het erfgoeddecreet, het decreet op erediensten en binnen- en buitenlandse voorbeelden.

Door deze actoren bij mekaar te brengen en ervaringen uit te wisselen, komen de gemeenten en partners tot een goede en gefundeerde visie voor hun parochiekerken.