Intercommunale Leiedal

Warmer Wonen

Met het project 'Warmer Wonen' werkt de regio Zuid-West-Vlaanderen aan de kwaliteit van het bestaande woningbestand. Verschillende organisaties bundelen hun krachten, middelen en kennis. De private huurmarkt en kwetsbare doelgroepen krijgen prioriteit. 

Wat willen we bereiken?

Warmer Wonen stimuleert een schaalvergroting en versnelling in de renovatiemarkt. Dit gebeurt niet door nieuwe structuren op te zetten, maar door intenser samen te werken. Warmer Wonen maakt optimaal gebruik van de bestaande expertise en kennis bij de organisaties die op vandaag al premies uitreiken, energiescreenings uitvoeren, renovaties begeleiden, advies verlenen of woonbegeleiding aanbieden. 

Het project vult de ontbrekende schakels in. De meerwaarde van Warmer Wonen zit dus in de geïntegreerde aanpak. Het bestaande woningpatrimonium verbeteren kan immers niet door één enkele actie, maar door een traject van samenhangende initiatieven. Daarom lanceerde Leiedal in maart 2017 MijnEnergiekompas.be, de tool waarmee iedereen in Zuid-West-Vlaanderen de energiezuinigheid van zijn woning kan meten. De RenovatieCoach helpt je vervolgens zorgeloos renoveren. Daarbij doet hij beroep op een pool van energiebewuste aannemers.

Warmer Wonen omvat verschillende deelprojecten, elk met hun eigen samenwerkingsverband, eigen financiering en timing, maar telkens goed afgestemd binnen de kerngroep Warmer Wonen. Het project 'Warmer Wonen' vormt ook een belangrijke deelactie binnen het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor Zuid-West-Vlaanderen. 

 

De gemeente als centraal aanspreekpunt

Een ideaal traject om als lokaal bestuur de kwaliteit van woningen aan te pakken begint bij de keuze van specifieke doelgroepen en/of wijken, gevolgd door een energie- en comfortscreening van de woningen. Op basis van deze resultaten bepaalt een lokaal aanspreekpunt bij de gemeente of het ocmw het juiste vervolgtraject van deze woning en zijn bewoner. De gemeentelijke medewerker volgt het vervolgtraject en de resultaten op. 'Warmer Wonen' gaat wat er nog ontbreekt bij de gemeente en zoekt hiervoor oplossingen. Klik verder voor een samenvattend schema van een modeltraject.

Wie zijn de partners?

De kerngroep 'Warmer Wonen' bestaat uit intercommunale Leiedal, de provincie West-Vlaanderen, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, De Poort vzw, vzw BND, OCMW Kortrijk, CAW Zuid-West-Vlaanderen, IGS Woonwijs en het IGS Menen-Wervik-Mesen. Alle dertien gemeenten in de regio schaarden zich achter de ambities van 'Warmer Wonen' en engageerden zich via een intentieverklaring.

Concreet en financieel

Voor de meeste onderdelen van het traject doen we een beroep op bestaande initiatieven en personeelsinzet van de kernpartners. Door deze beter op elkaar af te stemmen, worden betere resultaten geboekt.

Heel wat lokale overheden, ondersteund door bovenlokale spelers, voeren energie- en comfortonderzoeken uit via energiescans, Vlaamse energieleningen, kwaliteitsonderzoeken, bouwblokrenovaties of na een doorverwijzing naar het sociaal verhuurkantoor. De uitdaging bestaat erin deze diverse initiatieven als één systeem te laten samenwerken, ondersteund door een digitaal datamanagementsysteem, dat een goede opvolging van dossiers en meer conrete realisaties op het terrein mogelijk maakt. Voor enkele lokale besturen betekent het traject 'Warmer Wonen' nog een tandje bijsteken op dit vlak.

 

Wat betreft loketfunctielokale draaischijf, financiële stimuli, communicatie en sensibilisatie kunnen bestaande mensen en budgetten ingezet worden mits afstemming, verdere kennisopbouw en regionale coaching.

Voor de andere ontbrekende schakels in het verhaal (zoals een pool van tijdelijke woningen, een vervangbouwscenario, algemene coördinatie) engageren de regionale partners zich om dit vanuit eigen middelen en met steun van andere actoren/overheden op te zetten om de kosten voor de lokale overheden tot een minimum te beperken. De concrete uitwerking van deze ontbrekende schakels wordt verder onderzocht.

Welke stappen hebben we reeds gezet?

In 2013 werden de verschillende partners samengebracht en zijn diverse financiële scenario's doorgelicht. In 2014 was onze aandacht volop gericht op het ontwikkelen van de juiste tools om de onderlinge verbanden tussen het procesmanagement, datamanagement en communicatiestrategie te versterken. Een eerste stap is alvast de vereenvoudiging van de overlegstructuur en de voorbereiding van specifieke subsidiedossiers voor 1 of meerdere deelprojecten. Op vandaag zijn reeds drie deelprojecten gestart: het IWT-project RenBEN, Refurb en Huis Inclusief.

De resultaten op het terrein

Beleidsdocumenten

Meer vragen over dit project?

 Terug naar website warmer wonen.