Verticaal maakt de cirkel rond

Met het Interreg-project Circ-NSR willen we de Noordzeeregio op weg helpen naar een sterkere circulaire economie (CE). Een scherpe focus en het promoten van betere beheerstructuren zijn daarvoor het belangrijkste instrument. Circ-NSR gaat verder dat het louter uitvoeren van pilootacties. Het project spitst zich liever toe op succesfactoren en mechanieken om aan schaalvergroting te doen, om circulaire oplossingen in de regionale economie over te dragen en te normaliseren, en om publieke en private stakeholders circulair te laten denken.

Circ-NSR gaat voor een tweeledige aanpak:

 • De partners voeren 8 pilootacties uit in 5 verschillende regio’s over diverse thema’s van de circulaire economie. Ze analyseren en promoten de beheerstructuren.
 • De partners bevragen en onderzoeken andere CE-projecten en initiatieven om overdraagbare mechanieken en succesfactoren te vatten. De ervaringen uit beide activiteitenstromen worden gecapteerd in een beheersoverdrachtcentrum. Dat bevat een online toolbox gericht op gemeentelijke, regionale en sectoriële actoren buiten het partnerschap, om hen ertoe te brengen toepassingen over te nemen en tot betere beheerstructuren te komen.

 

De focus van Circ-NSR ligt bewust niet op één thema van de circulaire economie, maar op het systematisch capteren van de implicaties voor het beheer en van succesvolle, overdraagbare mechanismen in een brede waaier van projecten en initiatieven, alsook op de piloottoepassingen om deze kennis aan te tonen en beschikbaar te maken.

Ten slotte leidt het project ook tot minder CO2-uitstoot, tot meer engagement en tot een hogere capaciteit van spelers voor de circulaire economie en een groenere Noordzeeregio.

Pilootproject

Intercommunale Leiedal focust met dit project op ‘verticalisering’. De vraag naar ruimte om te ondernemen neemt in onze regio toe, en dus wil Leiedal een verticaal bedrijventerrein creëren om het stijgende tekort aan middelen zoals ruimte en water op te vangen. Als sleutelspeler in de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen bevindt Leiedal zich in de unieke positie om er circulaire principes toe te passen en duurzaamheid te promoten. Binnen Circ-NSR leggen we ons toe op het innovatieve bedrijventerrein Evolis.

Vluchtfoto Evolis Circ-NSR

Tijdens het project zal Leiedal:

 1. Een aanbesteding voor een verticaal en circulair bedrijventerrein opmaken en uitsturen in de vorm van een publiek-private samenwerking, gestaafd met een solide businessmodel.
 2. De markt voorbereiden om een verticaal bedrijventerrein aan te leggen en erin te investeren via living labs, steeds met interactie tussen CE-experts en lokaal gebruik.
 3. Grondig onderzoek verrichten naar 7 welbepaalde thema’s (analyse van de levenscyclus, engineering, architectuur en design, water, hernieuwbare energie, mobiliteit en legaliteit). Het team dat voor dat onderzoek wordt geselecteerd, zal bestaan uit experten uit kenniscentra en private consultancybedrijven.
 4. De eigen kennis over circulariteit verhogen.
 5. Die kennis verspreiden in de regio. 

Leiedal wil privé-investeerders ervan overtuigen om verticale bedrijventerreinen aan te leggen door alle aspecten van verticalisering grondig te onderzoeken. Dat vergt architecturale en technische kennis, maar ook kennis van water, materialen, mobiliteit, etc. In een eerste fase zal Leiedal de huidige marktvraag peilen en de interesse van publieke en private investeerders in verticalisering prikkelen tijdens bestaande netwerkevenementen. In een tweede fase is het de bedoeling dat private investeerders en kmo’s stakeholder worden in het pilootproject. Zo kan een aanbesteding worden gelanceerd voor research en design in de vorm van een pps. In een laatste fase zullen de bevindingen bekend worden gemaakt om mogelijke volgers te inspireren. Kennis over verticale bedrijventerreinen is niet alleen interessant voor het pilootproject op Evolis. Er moet een blauwdruk worden gemaakt voor andere projecten over circulariteit en verticalisering in de regio.

Circ NSR Leiedal summary

Vertical completes the circle

The Circ-NSR project aims to bring the North Sea Region on a path to a stronger circular economy (CE). The key instrument to that end is a sharp focus and promotion of better CE governance structures. Circ-NSR goes beyond implementing singular pilot activities, focusing instead on success factors and mechanisms for upscaling, transferring and mainstreaming circular solutions in regional economies and installing a circular mindset among public and private stakeholders.

The approach to do so is twofold:

 • The partners carry out 8 pilot activities in 5 different regions on different CE topics and analyse and promote governance structures.
 • The partners question and survey other CE projects and initiatives to capture transferable mechanisms and success factors. From both streams of activities, experiences are captured in a governance transfer centre including an online toolbox targeted at municipal, regional and sectorial actors beyond the partnership, to inspire them to adapt practices and improve governance structures.

The Circ-NSR project intentionally focuses not on one particular CE topic, but on systematically capturing governance implications and successful, transferable mechanisms in a wide array of projects and initiatives, as well as the pilot implementations to demonstrate and make this knowledge available.

Finally, it leads to reduced CO2 emissions, higher commitment and increased capacity of actors for the CE and a greener North Sea Region.

Pilot project

Leiedal, an intermunicipal organisation of 13 cities and municipalities in South West Flanders (Belgium), will be focusing on 'verticalisation'. As the demand for new businesses and industries is rising, Leiedal wishes to create a vertical business park to tackle the amounting shortage of resources such as space and water. As Leiedal is a key actor in the development of regional business parks, it is in a unique position to implement circular principles and to promote sustainability on industrial estates. Within Circ-NSR, Leiedal will be focusing on Evolis, an innovative spearhead business park in full development.

 

During Circ-NSR, Leiedal will seek to:

 1. Develop and launch a tender for a vertical and circular business park, in the form of a public-private partnership (PPP) substantiated by a sound business model.
 2. Prepare the market to build and invest in a vertical business park through living labs, in which there will be a continuous interaction between CE experts and local practice.
 3. Conduct thorough research on 7 clear-cut themes (lifecycle analysis, engineering, architecture and design, water, renewable energy, mobility and legal aspects). The team that will be selected for this research will be composed of experts from knowledge centres and private consultancy firms.
 4. Increase in-house circularity know-how.
 5. Disseminate this know-how throughout the region.

Leiedal would like to convince private investors to realise vertical business sites by thoroughly investigating all aspects of verticalisation. This requires architectural and technical know-how, but also knowledge of material life cycles, water,  mobility etc. In a first phase, Leiedal will be investigating the current market demand and stimulating public and private investors' interest in verticalisation during existing networking events. In a second phase, private investors and SME’s should become actual stakeholders in the pilot project so a tender for research and design can be launched in the form of a public-private partnership. Finally, research and pilot findings will be communicated to inspire further potential followers. Knowledge on vertical business sites should not only be interesting for the Evolis pilot project. A blueprint needs to be made for other projects on circularity and verticalisation in this particular region.

Circ-NSR logo

https://northsearegion.eu/circ-nsr/