Gebruiksvoorwaarden & privacyverklaring

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Deze worden hieronder beschreven. Door het louter gebruik maken van de website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. 

1. Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van intercommunale Leiedal. Leiedal wil je een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie.

De informatie op deze website en andere gemeentelijke websites waarnaar de website je verwijst, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig hebt, dien je hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen Leiedal te raadplegen.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang. 

2. Inhoud en beschikbaarheid van de website

Leiedal levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Leiedal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Leiedal levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Leiedal niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan je de betrokken dienst of de webmaster contacteren via e-mail naar info@leiedal.be

Deze website bevat links naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover Leiedal geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Leiedal kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. 

3. Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen Leiedal of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet. Leiedal of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade opgelopen door de gebruiker of een derde.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen Leiedal of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, sofware of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid door Leiedal of enige andere partij die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet. 

4. Copyright

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die je op of via de website www.leiedal.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen. 

Leiedal en/of anderen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.leiedal.be. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen. 

5. Geregistreerde gebruikers

Als bezoeker van de website kan je je registreren. Via de registratie kan je je inschrijven op de nieuwsbrief, eigen informatie voor een vereniging of bedrijf toevoegen, automatisch formulieren laten invullen en reacties plaatsen op bepaalde nieuwsberichten. Elke geregistreerde gebruiker moet een geldig en werkend e-mail adres opgeven waarvan hij of zij eigenaar is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alles wat gebeurt binnen de door hem of haar gebruikte gebruikersnaam. 

Bij het plaatsen van reacties of informatie op de website worden volgende regels gehanteerd:

 • Geen persoonlijke aantijgingen of incorrect taalgebruik.
 • De geldende wetgeving moet gerespecteerd worden. Het is verboden gegevens te versturen die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privé-leven of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.
 • Leiedal modereert alle reacties of informatie die op de website wordt gepubliceerd en behoudt dus steeds het recht om informatie of reacties aan te passen of te verwijderen.
 • Leiedal behoudt het recht om geregistreerde gebruikers te verwijderen indien deze regels niet worden gerespecteerd.
 • Leiedal is niet verantwoordelijk voor informatie die door geregistreerde gebruikers op de website wordt gepubliceerd. 

6. Privacyverklaring

Leiedal respecteert en beschermt de persoonlijke levensfeer van de gebruikers van haar diensten. Hierbij respecteert Leiedal de privacy wet van 8 december 1992 en de nieuwe algemene verordening voor gegevensbescherming(AVG). De persoonsgegevens worden verzameld tijdens de administratieve verwerking en zullen enkel gebruikt worden voor een goede werking van de dienstverlening. Onder andere door een uitdrukkelijke toestemming kan Leiedal werken met uw persoonsgegevens. De algemene verordening voor gegevensbescherming(AVG) voorziet je in mogelijkheden zodat jij kan bepalen hoe Leiedal met die persoonsgegeven zal moeten omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens? Dit is een ruim begrip. Het kan begrepen worden als alle informatie over een persoon( zoals jij en ik) die geïdentificeerd is. Het kan ook begrepen worden voor een persoon die direct of indirect kan geïdentificeerd worden. Dit gaat over naam, achternaam, verzekeringen, financiële status, gezondheid, de contacten... 

Eigenlijk gaat het over alle informatie die gerelateerd kan worden tot één persoon. De verordening heeft bijzondere aandacht voor de gevoelige persoonsgegevens. Gevoelige gegevens zijn gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap bij een vakbond, gegevens over de genetische kenmerken van een persoon, biometrische gegevens zoals een afbeelding of een vingerafdruk, gegevens over gezondheid en gegevens over seksueel gedrag of seksuele oriëntatie.

AVG heeft als doel uw rechten tot die persoonsgegevens te versterken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal principes: 

 • transparantie over de persoonsgegevens
 • een minimale rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens
 • juistheid van de persoonsgegevens
 • integriteit en vertrouwelijkheid

Concreet vertaalt dit zich in zeven rechten. 

I. Het recht tot inzage van de verzamelde persoonsgegevens

Je bent eigenaar van de persoonsgegevens en een eigenaar van persoonsgegevens heeft recht tot inzage van de eigen persoonsgegevens. Er kan een overzicht opgevraagd worden over  uw persoonsgegevens in Leiedal.

Waarover heb je inzage?

 • Voor welke doelen de persoonsgegevens gebruikt worden.
 • Welke soorten van persoonsgegevens ze hebben verzameld.
 • Aan wie de persoonsgegeven worden doorgestuurd (indien dit zo is).
 • Hoelang de gegevens zullen bewaard worden.
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op de persoonsgegevens.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via informatieveiligheid@leiedal.be

II. Het recht op verbetering van de persoonsgegevens

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen. Het kan gaan over een oud adres, een verandering van emailadres, aanpassen van achternaam...

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via informatieveiligheid@leiedal.be

III. Het recht op het verwijderen van de persoonsgegevens

Je kan leiedal vragen de verzamelde persoonsgegevens definitief te laten verwijderen in hun systemen. Zo ben je verzekerd niet meer aanwezig te zijn in hun databanken. 

Wanneer gebruik je dit recht?

 • Bijvoorbeeld: je gaf jouw adres, naam,voornaam en rijksregisternummer van je en jouw partner door vanwege interesse in een woonproject.
 • Na een goede afloop van jouw woonproject kan je Leiedal vragen de gegeven persoonsgegevens te verwijderen.

Wanneer kan je dit recht niet gebruiken?

 • Indien Leiedal wettelijk verplicht is de persoonsgegevens bij te houden.
 • Vanwege een reden van volksgezondheid. Bv. Worden hiervoor de persoonsgegevens verzameld voor de preventie of voor de sociale diensten zoals OCMW’s.
 • Indien gerechtelijke stappen worden ondernomen. Zolang dit niet afgerond is, worden de persoonsgegevens niet verwijderd.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via informatieveiligheid@leiedal.be

IV. Het recht op beperkte verwerking van de persoonsgegevens

Door dit recht te gebruiken kan je aan Leiedal vragen jouw persoonsgegevens niet te gebruiken in bepaalde situaties. Hierbij worden niet alle persoonsgegevens verwijderd maar gaat het om een beperking in het gebruiken van de persoonsgegevens. De gegevens blijven wel bestaan. De gegevens die jij vermeldt, zullen niet gebruikt worden in Leiedal.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via informatieveiligheid@leiedal.be

V. Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

Jouw eigen persoonsgegevens in Leiedal kan je opvragen zodat je die gegevens kunt doorgeven naar een andere instelling die jouw persoonsgegevens nodig heeft. Vraag zeker na of Leiedal de gegevens rechstreeks kan overdragen naar de partij van jouw voorkeur. Vergeet jouw toestemming niet te geven als het rechtstreeks kan overgedragen worden!

VI. Het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Dit kan momenteel bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Vanaf 25 mei 2018 is het mogelijk te doen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Indien je een inbreuk van je persoonsgegevens vaststeld, kan je tot 25 mei 2018 een klacht indienen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl/contact

VII. Het recht van bezwaar

Dit recht is zeer belangrijk bevonden door de Europese commissie. Daarom wordt dit recht vermeld in de volgende hoofding’ Het recht van bezwaar’.

7. Recht van bezwaar

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt vanwege een algemeen belang( zoals volksgezondheid), een administratieve/ organisatorische reden voor Intercommunale Leiedal of vanwege dat een regering het opdraagt aan Leiedal. Dan heb je het recht om op elk moment tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op te komen. Vanwege specifieke omstandigheden kan je een bezwaar maken tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens. Het vermelden van de specifieke omstandigheden is voordelig voor een goede afhandeling van dit recht.

8. Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.