Beste lezer

In de beleidsnota 2020-2025 verkenden en benoemden we de concrete doelstellingen en acties voor de regio die gericht zijn op de realisatie van de transities beschreven in de nota ‘Leiedal 2035’ en de ambities uit de ‘Regionale ruimtelijke visie’. De concrete doelstellingen en acties voor de regio werden gebundeld in vijf transitielijnen en voor Leiedal vertaald naar de taken en rollen die we binnen onze verschillende werkdomeinen zullen opnemen. De concrete doelstellingen en acties zullen evenwel niet sectoraal maar transversaal en in samenwerking met anderen moeten gerealiseerd worden, willen we de beoogde transities effectief bereiken. Daarvoor hebben we sterke, creatieve, innoverende, tijdelijke of permanente samenwerkingsverbanden nodig met huispartners, bovenlokale besturen, sociale partners, andere middenveldorganisaties en streekactoren. 

Dit jaarverslag 2020 geeft een overzicht van de ondernomen acties om solidair, geïntegreerd en efficiënt te werken aan de duurzame en kwalitatieve maatschappelijke, territoriale en digitale ontwikkeling van onze regio. Per werkdomein geven we aan welke initiatieven Leiedal genomen heeft om de transities te begeleiden en te realiseren. 

Wout Maddens, voorzitter raad van bestuur
Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur