Ministers zetten schouders onder Regionaal Relanceplan

groepsfoto voorstelling relanceplan let's make it

‘Let’s make it’. Met die overtuigende uitgestoken hand en een stevig Regionaal Relanceplan in de andere hand verwelkomde de RegioRaad Zuid-West-Vlaanderen vice-eersteminister van de federale regering Vincent Van Quickenborne en viceminister-president van de Vlaamse regering Hilde Crevits. Het Regionaal Relanceplan bevat de nodige ingrediënten voor een welvarend, duurzaam en inclusief Zuid-West-Vlaanderen. De COVID-19-crisis daagde de regio uit maar met dit plan wil ze haar socio-economische positie alsook haar ruimtelijke en sociale kwaliteit, duurzamer en veerkrachtiger maken. Het plan toont aan dat samenwerken in Zuid-West-Vlaanderen sterk verankerd is in het DNA van overheid, middenveld, onderwijs en private spelers. 

Jan Seynhaeve, voorzitter van de RegioRaad: “We zijn een ondernemende regio die al decennia gekend staat voor zijn innovatie en doorzettingsvermogen. Onze creatieve maakindustrie weet markten in binnen- en buitenland te bekoren en we willen die positie behouden en versterken. Vorig jaar kwam daar de covid-19-crisis die leidde tot onzekerheid bij beleid, bedrijven en burgers. Een crisis die ons leven zo ingrijpend verandert, vraagt om even ingrijpende maatregelen om onze toekomst veerkrachtiger te maken. Dankzij de sterke traditie van samenwerking tussen lokale besturen en haar intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincie en sociale partners kan ik in alle bescheidenheid stellen dat we erin geslaagd zijn een doordacht, evenwichtig en actiegericht Regionaal Relanceplan op te stellen. Dit Regionaal Relanceplan dat de uitnodigende baseline ‘Let’s make it’ meekreeg, zal ons in staat stellen om versneld werk te maken van een aantal toekomstgerichte socio-economische transities. We willen dit doen in nauwe samenwerking met de federale en de Vlaamse overheid. Kort samengevat willen we de regio versneld offline en online grensoverschrijdend en internationaal verbinden. Daarnaast willen we onze regio zowel materieel als immaterieel verduurzamen en veerkrachtiger maken.”

Een aantal vertegenwoordigers van de RegioRaad lichten een selectie van de acties uit het Regionaal Relanceplan toe. Gedeputeerde Jean de Bethune benadrukte het belang van innovatie, kenniscentra en strategische logistieke platformen: “Dankzij verschillende concentratie-initiatieven op vlak van kennis- en onderzoeksinstellingen, is de regio (terug) op de kaart gezet. Centexbel, Flanders Make, Sirris, Flanders Food, … zijn hiervan maar enkele voorbeelden. Tegelijkertijd heeft de regio zich ontwikkeld als één van de belangrijkste logistieke centra van Vlaanderen. Deze clustering is niet toevallig: de maakindindustrie wordt nu eenmaal gedreven door innovatie en een sterke logistieke component zorgt ervoor dat deze goederen wereldwijd hun afzet kennen. Het is een stevig huwelijk dat steeds gezorgd heeft voor economische en maatschappelijke veerkracht. Toch vragen we om verdere investeringen in de binnenvaart, (goederen)spoorinfrastructuur, vlotte en veilige aansluitingscomplexen op het snelwegennetwerk, de LAR, intelligente en collectief inzetbare overslaghubs, een moderne toekomstgerichte internationale zakenluchthaven en een versnelde invoering van 5G als noodzakelijke voorwaarde voor logistieke innovatie.” 

groepsfoto sprekers voorstelling relanceplan

De getuigenis van Dominiek Callewier, bestuurder bij Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, sloot daar nauw bij aan: “Het ondernemende Zuid-West-Vlaanderen moet een wervende regio blijven, zowel letterlijk als figuurlijk want we blijven kampen met een krappe arbeidsmarkt en is het nodig om ook expats aan te trekken. Vertrekkende vanuit een quadruple helix netwerk waarin overheid, onderwijs, ondernemers en burgers samenwerken willen we het kennis- en industrieel ecosysteem internationaal valoriseren. Digitalisering, innovatie, glasvezel, 5G en een wetenschapscampus zijn de sleutels daartoe.”

Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe beklemtoonde het belang voor de toekomstige generaties en duidde de klimaatuitdagingen voor de regio: “Het klimaat verandert, dat voelen we. Warmterecords sneuvelen, hittegolven worden het zomerse normaal, droogte én regenval worden extremer. Tegen 2050 willen we volledig klimaatneutraal zijn. In de ruimtelijke energiestrategie becijferde intercommunale Leiedal hoe de regio die doelstellingen kan halen. We willen onze CO2-uitstoot drastisch beperken op een manier waarbij innovatie en nieuwe kansen voor ondernemerschap en tewerkstelling ontstaan. Hernieuwbare energie moet volgens ons gedeeld kunnen worden met burgers en ondernemers via energiegemeenschappen. Duurzame warmte van een afvalverbrandingsoven maar evenzeer van rioolwater, drinkwater en restwarmte van bedrijven kan via warmtenetten getransporteerd worden. Tot slot moeten we ons territorium, onze economie en onze landbouw veerkrachtiger maken en wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat kan onder meer door de herinrichting van beekvalleien zoals de Heulebeek en door te ontharden.” 

foto voorstelling regionaal relanceplan let's make it

Ook Emmanuel Labarque van werknemersorganisatie ACV nam het woord: ”Als vakverbond is het belangrijk dat er buiten de materiële investeringen ook geïnvesteerd wordt in de Zuid-West-Vlaamse burger. We willen steun vragen voor levenslang en levensbreed leren. De onderwijs- en kenniscentra kunnen een sleutelrol spelen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te activeren. Daarnaast heeft de COVID-19-crisis aangetoond dat gezond en werkbaar werk van uitermate groot belang is. Initiatieven zoals Tope Fit zouden bijvoorbeeld via werkbaarheidscheques gestimuleerd kunnen worden. We willen ook veel meer aandacht en middelen voor armoededetectie en inkomensgerelateerde maatregelen. Last but not least hopen we dat cultuur onze beleving en ons welzijn opnieuw mag aanwakkeren.”

Voorzitter Jan Seynhaeve lanceerde vervolgens een oproep aan de ministers: “Met dit Regionaal Relanceplan hebben we de nodige prioriteiten gelegd. We kennen de game changers voor Zuid-West-Vlaanderen. We oriënteren onze middelen doelgericht. Onze ambities vereisen echter een doorgedreven samenwerking met alle bestuursniveaus. Vandaar dat we u vragen om vanuit de federale en de Vlaamse overheid de nodige ondersteuning te krijgen en de handen in elkaar te slaan.” 

foto minister crevits voorstelling relanceplan

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits: “De coronacrisis was en is een zware dobber. Tegelijk biedt dit ons de kans om een aantal zaken nu versneld en ten goede te veranderen voor de toekomst. Hier, in de ondernemende, innoverende en zorgende regio van Zuid-West-Vlaanderen kunnen we het na corona alleen maar beter maken. Net zoals we met de Vlaamse regering heel snel met ons ambitieus relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ naar voren zijn gekomen, heeft ook de RegioRaad Zuid-West-Vlaanderen met ‘Let’s make it’ een stevig relanceplan op poten gezet. Ik ben blij te zien dat de doelstellingen en prioriteiten in het plan gelijk lopen met onze Vlaamse ambities. In mij vinden ze dan ook een trouwe bondgenoot om de komende jaren zoveel mogelijk plannen en ideeën om te zetten naar de realiteit. Om bij te dragen aan de doelstelling om van Zuid-West-Vlaanderen een klimaatneutrale regio te maken, investeren we vanuit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen 250.000 euro om de ontwikkeling van de Transfo-site in Zwevegem te steunen en zo een nieuwe proeftuin voor hernieuwbare energie anno 2021 te ontwikkelen en rond circulaire economie te werken. Een absoluut uniek project voor Vlaanderen én Europa.”

Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne: “Zuid-West-Vlaanderen is niet alleen een belangrijke motor van de Vlaamse economie, maar heeft ook een van de beste regiowerkingen. Die twee troeven komen nu samen in dit plan. Op alle beleidsniveaus moeten we deze kans grijpen om uit de crisis te komen met een structurele, duurzame en inclusieve groei. Niet door blindelings geld in de economie te pompen maar door strategische keuzes te maken en de nodige hervormingen door te voeren. Als burgemeester heb ik nog meegewerkt aan de fundamenten van dit plan. Ik zal er alles aan doen om dit verder te ondersteunen vanuit de federale regering.” 

foto minister van quickenborne voorstelling relanceplan

Meer informatie? 

Jan Seynhaeve

Voorzitter RegioRaad Zuid-West-Vlaanderen

Jan.Seynhaeve@wevelgem.be

 

Ontdek het volledige relanceplan hier

Campagnevideo

Published on 06/30/2021 - 08:31