Site Bramier kiest nieuwe sporen

bramier, start infrastructuur

In 2015 sloot de stad Menen al een akkoord met intercommunale Leiedal over de aankoop van een gedeelte van de site Bramier in Lauwe, in de oude stationsbuurt. Vandaag transformeert Leiedal 4 hectare tot een hedendaagse kmo-zone. Zo mist de streekontwikkelaar de trein niet om zijn aanbod aan ruimte om te ondernemen hier uit te breiden. Het stadsbestuur, Leiedal en de studiebureaus BUUR en Sweco hielpen aannemer Persyn een handje bij de start van de infrastructuurwerken op woensdag 21 oktober.

De site Bramier in Lauwe heeft altijd gebruist van bedrijvigheid. Al in de jaren 20 van de vorige eeuw werden hier dakpannen en tegels gemaakt. In 2008 kocht de stad Menen de grond aan met het oog op een herontwikkeling en een sterk masterplan voor het gebied. Daarvoor klopte de stad bij Leiedal aan om de site gedeeltelijk aan te kopen en opnieuw in te richten. “Op 13 november 2015 sloten Leiedal en de stad Menen een akkoord over de aankoop van 4 hectare,” vertelt schepen Mieke Syssauw. “Het aansluitende natuurgebied blijft wel in handen van de stad en Natuurpunt staat in voor het beheer van die groene biotoop.”

Gezonde visie met blik op buurt

De omgevingssfeer beïnvloedt mee de kwaliteit van ons leven, nu en later. Daarom organiseerde Leiedal eerder al enkele buurtmomenten. “We luisterden naar de bekommernissen van de bewoners en samen met ontwerpbureaus BUUR en Sweco, en bij uitbreiding Natuurpunt, zijn we op zoek gegaan naar een vernieuwende visie en oplossingen, die hier op Bramier een meerwaarde konden zijn om te komen tot een hoogstaande, aangename leefomgeving,” gaat schepen Syssauw verder. “Ondertussen is de bestemming van dit gebied gewijzigd van milieubelastende industrie naar zone voor bedrijvigheid. Zware industrie of activiteiten die zeer veel verkeer genereren zullen hier niet toegelaten worden.”

“De aankoop kadert helemaal binnen het reconversiebeleid van Leiedal,” verduidelijkt voorzitter Wout Maddens. De oude site wordt omgevormd tot een modern en duurzaam bedrijventerrein, waar het fijn is om te werken en te leven. “Onder de noemer ‘Leefbaar, gezond en inclusief’ in onze beleidsvisie zetten we steeds meer in op het vergroenen van bebouwde  omgevingen, onder meer door publieke ruimte kwalitatief en veelzijdig in te richten als ontmoetings- en verbindingsplekken.” Ook bij de herinrichting van Bramier ziet Leiedal toe op zuinig ruimtegebruik met minimale verharding. Er gaat heel wat aandacht naar de omgeving, de nabijgelegen woningen, het achterliggende natuurgebied en een uitnodigend openbaar domein. 

bramier - werfdoek infrastructuur

Economie: natuurlijk

Het ontwerpdossier voor de infrastructuurwerken wordt opgemaakt door het studiebureau BUUR uit Leuven, in samenwerking met studiebureau Sweco uit Kortrijk. Aannemer Persyn uit Zwevegem voert de werken uit. Zonder onvoorziene omstandigheden zullen die 9 tot 12 maanden in beslag nemen. Er wordt gezorgd voor veilig en vlot verkeer dankzij een nieuwe toegang via de spoorweg en een centrale ontsluitingsweg voor de bedrijven die overgaat in een plein met centrale wadi. Verder komen er wandel- en fietsverbindingen langs het natuurgebied vanaf de Dronckaertstraat tot de spoorwegbedding. Groene corridors en waterpartijen die dienstdoen als buffer- en blusbekken vormen een natuurlijke overgang naar het aanpalende natuurgebied en bakenen het meteen ook af.

Met het VTI (afdeling hout) lopen nu al gesprekken over de bouw van 3 uitkijkpunten, die de interactie van de buurt met het natuurgebied nog zullen versterken. Het natuurgebied zelf is enkel begeleid te bezoeken.

Zuurstof voor werken en wonen

Een tiental bedrijven zal vanaf 2022 op Bramier een nieuwe stek vinden. De oppervlaktes variëren van circa 1500 m² tot 1 hectare. Uitzonderlijk kan ook een perceel groter dan 1 hectare toegewezen worden. De interesse van bedrijfsleiders naar zulke percelen is alvast groot: nu al is duidelijk dat de vraag het aanbod opnieuw zal overstijgen. In het voorjaar van 2021 zal Leiedal de kandidatenlijst actualiseren en als de werken normaal kunnen verlopen, streven we ernaar om de eerste verkopen na de volgende zomer te kunnen sluiten. Vanaf einde 2021 zullen ook de drie bouwkavels - voor woningen met eventuele nevenfunctie bij de toegang in de Spoorwegstraat - klaar zijn voor verkoop.

pasfoto tine claeys leiedal

Projectverantwoordelijke
Tine Claeys
projectmanager aankoop & ontwikkeling

Verkoop
Published on 10/21/2020 - 15:59