Leiedal zet binnen VIPS met 5 steden en gemeenten uit de regio Zuid-West-Vlaanderen - Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Waregem en Zwevegem - in op de instandhouding van de biodiversiteit en het counteren van de droogteproblematiek via omgevingshandhaving. Leiedal kiest resoluut voor heraanplant (van bomen), de aanleg van groenbuffers en groenschermen, ontharding en bronbemaling. Gesteund door een sterke traditie van regionale samenwerking en door onderlinge afstemming op het vlak van methodieken, streeft Leiedal naar het maximaliseren van leereffecten. De drie handhavingsstrategieën– nalevingsbevordering, nalevingstoezicht en herstel & bestraffing - worden ingezet. Informeren en doelgroepgericht sensibiliseren spelen een hoofdrol in het verhaal. De intercommunale zal ook haar kennis rond bestuurlijke handhaving verbreden en verdiepen via een opleidingssessie.

VIPS staat voor Vergunningsvoorwaarden Inventariseren, Proactief opvolgen en Sensibiliseren. Het project houdt een systematische inventarisatie en prioritering van de vergunningsvoorwaarden in. Momenteel ontbreekt het aan systematiek in de oplijsting en opvolging van die voorwaarden, en dus ondergraaft de versnipperde aanpak het beleid. Daarom ontwikkelen we een gedetailleerd proces voor proactieve opvolging, sensibilisering en lokale en intergemeentelijke kennisopbouw.

Leiedal zal haar kennis rond bestuurlijke handhaving verdiepen met een opleidingssessie. Daarin zetten we in op de drie strategieën: nalevingsbevordering, nalevingstoezicht en herstel en bestraffing. Voor de uitvoering van dit pilootproject krijgt de intercommunale 60.000 euro subsidie van het Departement Omgeving. Vlaanderen wil de gemeenten daarmee aansporen om een actiegericht lokaal handhavingsbeleid uit te werken.  

Vlaamse actie op gehandhaafd terrein

De Vlaamse overheid ondersteunt gemeentelijke pilootprojecten omtrent de handhaving van specifieke schendingen die aansluiten bij drie gewestelijke handhavingsprioriteiten: de stikstofproblematiek, de instandhouding van de biodiversiteit en de droogteproblematiek. In 2022 heeft de minister een budget van 460.000 euro vrijgemaakt voor de financiering van 16 zulke pilootprojecten. Een groep van gemeenten, steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rolt nu een handhavingstraject uit. De projecten zijn een lokale vertaling van prioriteiten waar ook de gewestelijke omgevingshandhavers (VLM, VMM, ANB, AHH) op inzetten, en er zal interbestuurlijk worden samengewerkt. Intergemeentelijke samenwerkingsprojecten krijgen een hogere subsidie. 

De pilootprojecten worden een leerproces voor alle lokale besturen, gewestelijke handhavers en inspectiediensten. Het resultaat zal een significant verhoogde inzet op het terrein zijn rond de drie prioriteiten. Er zullen tools, voorbeeldaanpakken en inzichten worden ontwikkeld voor de verdere uitrol van omgevingshandhaving in Vlaanderen. Zo krijgen de aanbevelingen voor handhaving door lokale besturen uit het Omgevingshandhavingsprogramma al meteen vorm.

De projecten starten op 1 februari 2023 en lopen tot 31 juli 2024. 

Leiedal ontvangt voor de uitvoering van dit pilootproject 60.000 euro subsidie vanuit het Department Omgeving van de Vlaamse overheid.

 

Link naar de officiële website

 

 

pasfoto sharon berton leiedal

Sharon Berton
handhaver omgeving