Intercommunale Leiedal

Statuten Intercommunale Leiedal

"INTERCOMMUNALE LEIEDAL"

Dienstverlenende Vereniging

President Kennedypark 10

8500 KORTRIJK

Gecoördineerde statuten per 12 december 2017

Ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder het nummer 0205350681.

BTW-nummer BE 205.350.681.

 

HISTORIEK

Opgericht bij onderhandse akte van negen juni negentienhonderd zestig, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van negenentwintig maart negentienhonderd zestig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig juni negentienhonderd zestig.

Wijzigingen goedgekeurd:

- door de buitengewone algemene vergadering van negen juni negentienhonderd zestig, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van twee september negentienhonderd zestig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig juni negentienhonderd zestig;

- door de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig mei negentienhonderd drieënzestig, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van tien januari negentienhonderd vierenzestig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één mei negentienhonderd vierenzestig;

- door de gewone algemene vergadering van zevenentwintig mei negentienhonderd negenenzestig, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van negenentwintig oktober negentienhonderd negenenzestig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf december negentienhonderd negenenzestig;

- door de gewone algemene vergadering van zevenentwintig mei negentienhonderd vijfenzeventig, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van negentien september negentienhonderd vijfenzeventig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien november negentienhonderd vijfenzeventig;

- door de gewone algemene vergadering van vijfentwintig mei negentienhonderd zesenzeventig, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van vijftien april negentienhonderd zevenenzeventig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juli negentienhonderd zevenenzeventig;

- door de buitengewone algemene vergadering van vier maart negentienhonderd tachtig (verlenging van de duur tot het jaar tweeduizend), bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van twaalf mei negentienhonderd tachtig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één juli negentienhonderd tachtig;  

- door de buitengewone algemene vergadering van acht november negentienhonderd drieëntachtig, bekrachtigd bij Ministrieel Besluit van acht maart negentienhonderd vierentachtig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie januari negentienhonderd vierentachtig en van zestien mei negentienhonderd vierentachtig;

- door de jaarvergadering van zevenentwintig mei negentienhonderd zesentachtig, bekrachtigd bij Ministrieel Besluit va drieëntwintig juli negentienhonderd zesentachtig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf juli negentienhonderd zesentachtig;

- door de jaarvergadering van zesentwintig mei negentienhonderd zevenentachtig, bekrachtigd bij Ministrieel Besluit van vierentwintig augustus negentienhonderd zevenentachtig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig juni negentienhonderd zevenentachtig;

- door de jaarvergadering van vierentwintig mei negentienhonderd achtentachtig, bekrachtigd bij Ministrieel Besluit van vier oktober negentienhonderd achtentachtig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee juli negentienhonderd achtentachtig;

- door de buitengewone algemene vergadering van dertien september negentienhonderd achtentachtig, bekrachtigd bij Ministrieel Besluit van vier oktober negentienhonderd achtentachtig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig oktober negentienhonderd achtentachtig;

- door de jaarvergadering van vijfentwintig mei negentienhonderd drieënnegentig, bekrachtigd bij Ministrieel Besluit van twee september negentienhonderd drieënnegentig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juni negentienhonderd drieënnegentig;

- door de buitengewone algemene vergadering van vijftien december negentienhonderd achtennegentig (verlenging van de duur tot het jaar tweeduizend twintig),  bekrachtigd bij Ministrieel Besluit van negentien maart negentienhonderd negenennegentig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien januari negentienhonderd negenennegentig;

- door de buitengewone algemene vergadering van tien december tweeduizend en twee, bekrachtigd bij Ministrieel Besluit van achtentwintig februari tweeduizend en drie, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig december tweeduizend en twee;

- door de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig mei tweeduizend en drie, bekrachtigd bij Ministrieel Besluit van tien oktober tweeduizend en drie, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien juni tweeduizend en drie;

- door de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig oktober tweeduizend en drie : wijzigingen statuten - aanneming volledig nieuwe statuten : proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Defauw te Kortrijk op achtentwintig oktober tweeduizend en drie, bekrachtigd bij Ministrieel Besluit van vijfentwintig februari tweeduizend en vier, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien november twee duizend en drie;

- door de algemene vergadering van vijfentwintig mei tweeduizend en vier, bekrachtigd bij Ministerieel Besluit van 30 augustus 2004;

- door de buitengewone algemene vergadering van 29 november 2005; bekrachtigd bij Ministerieel Besluit van 2 maart 2006;

- door de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2007; bekrachtigd bij Ministerieel Besluit van 25 augustus 2008;

- door de buitengewone algemene vergadering van 27 mei 2008; bekrachtigd bij Ministerieel Besluit van 5 september 2008;

- door de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2008; bekrachtigd bij Ministerieel Besluit van 24 april 2009;

- door de algemene vergadering van 27 mei 2014; bekrachtigd bij Ministerieel Besluit van 18 februari 2014;

- door de algemene vergadering van 24 mei 2016, bekrachtigd bij Ministerieel Besluit van 29 augustus 2016;

- door de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2017, bekrachtigd bij Ministerieel Besluit van 25 januari 2018.

 


STATUTEN

 

TITEL I - NAAM, RECHTSVORM, DOEL, ZETEL, DUUR, DEELNEMERS

Artikel 1

De "INTERCOMMUNALE LEIEDAL" is een intergemeentelijk samenwerkingsverband beheerst door het decreet van zes juli tweeduizend en een houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna vermeld als "het decreet").

Zij wordt in de hiernavolgende statuten steeds "Leiedal" genoemd.

 

Artikel 2

Leiedal is een publiekrechtelijke rechtspersoon met de rechtsvorm van een dienstverlenende vereniging waarvan de kenmerken vastgesteld zijn krachtens de bepalingen van het decreet.

Ongeacht haar doelstellingen hebben haar verbintenissen geen handelskarakter.

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet, noch door deze statuten, zijn de bepalingen van toepassing van het wetboek voor de vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

 

Artikel 3

§1.     Leiedal heeft tot doel, als verlengstuk van de gemeenten:

-  de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten

-  de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te bevorderen

-  de krachten te bundelen voor de ontwikkeling van de deelnemende gemeenten als groep

en dit binnen de volgende beleidsdomeinen: ondernemen en ontwikkeling, ruimte en leefomgeving, mens en samenleving, e-government, communicatie en participatie en proces- en projectregie.

Deze doelstellingen kunnen worden ontwikkeld in samenwerking tussen de deelnemende gemeenten en andere deelnemende publiekrechtelijke structuren.

 

§2.     Leiedal mag in overleg met de deelnemende gemeenten in eigen beheer projecten realiseren of laten verwezenlijken. De projecten kunnen, op niet beperkende wijze, omvatten:

-        de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen alsmede de herinrichting of heraanleg van bestaande bedrijventerreinen

-        het oprichten van bedrijfsverzamelgebouwen

-        het realiseren van verkavelingen en woningbouwprojecten

-        het realiseren en/of het begeleiden van herbestemmingsprojecten.

 

§3.     Leiedal mag alle verrichtingen doen (inclusief onroerende verrichtingen) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Leiedal kan haar doelstellingen en projecten zowel bij wijze van rechtstreekse uitvoering als in samenwerkingsverband realiseren.

 

§4.     Om haar doelstellingen te verwezenlijken kan Leiedal, overeenkomstig artikel 78 en artikel 4 van het decreet, deelnemen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm hebben aangenomen, voor zover het maatschappelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstellingen.

 

Artikel 4

De dienstverlening die voor de beleidsdomeinen opgesomd in artikel 3 §1 uitgebouwd wordt, kan één van de volgende vormen aannemen:

§1.     Diensten voor de totaliteit van de deelnemende gemeenten:

-        het initiëren, organiseren en structureren van samenwerking en overleg tussen de gemeentebesturen

-        opportuniteiten en bedreigingen voor de gemeenten detecteren, onderzoeken en kenbaar maken

-        optreden als vertegenwoordiger en belangenbehartiger mits akkoord en in overleg met de groep aangesloten gemeenten

-        begeleiden, coördineren en/of realiseren van projecten op streekniveau die de deelnemende gemeenten en andere publiekrechtelijke deelnemers aanbelangen.

  

§2.     Individuele diensten overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld door de raad van bestuur bij wijze van inwendig reglement dan wel overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld door de raad van bestuur in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze dienstverlening en voor zover als nodig met in achtneming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en inzonderheid artikel 30 en 31 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Deze dienstverlening wordt verstrekt op kostendekkende basis. 

 

§3.     Leiedal kan in het kader van de dienstverlening bedoeld in §2 vanaf 1 januari 2017 optreden als zelfstandige groepering zoals bedoeld in artikel 44 §2bis van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde voor zover Leiedal met de afnemers van deze diensten een duurzame samenwerking heeft.  

Hiertoe en in het bijzonder om ten aanzien van de leden van Leiedal als zelfstandige groepering te kunnen rapporteren omtrent de verstrekking van de dienstverlening zoals bedoeld in §2 op kostendekkende basis zal Leiedal voor de activiteitensector ‘diensten’ een projectmatige en analytische boekhouding voeren die strikt te onderscheiden is van de activiteitensector ‘goederen’ en die integraal ter inzage en controle beschikbaar is voor de leden van Leiedal als zelfstandige groepering overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten hiertoe te bepalen bij inwendig reglement en/of algemene voorwaarden.

 

Artikel 5

De maatschappelijke zetel van Leiedal is gevestigd in het President Kennedypark 10 te Kortrijk.

Deze maatschappelijke zetel mag, bij besluit van de algemene vergadering, naar een andere plaats worden overgebracht op het grondgebied van een deelnemende gemeente.

Leiedal mag, naast haar maatschappelijke zetel, één of meer exploitatiezetels vestigen binnen de grenzen van haar werkingsgebied.

 

Artikel 6

Leiedal werd opgericht in negentienhonderd zestig voor een termijn van twintig jaar, die een aanvang nam op de dag van de publicatie van de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.  Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vier maart negentienhonderd tachtig werd de duur verlengd tot het jaar tweeduizend.  Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vijftien december negentienhonderd achtennegentig werd de duur verlengd tot de maand mei van het jaar tweeduizend twintig. Ingevolge het decreet wordt deze periode beperkt tot tien november tweeduizend negentien.

Bij het verstrijken van de statutair bepaalde termijn kan deze telkens met achttien jaar verlengd worden, overeenkomstig artikel 55 van deze statuten.

Leiedal kan slechts verbintenissen aangaan voor een duur die haar bestaanstermijn overschrijdt voor zover alle maatregelen werden getroffen opdat het naleven van deze verbintenissen de vereffening niet zou bezwaren noch bemoeilijken.

 

Artikel 7

Leiedal is samengesteld uit de deelnemers zoals vermeld in het register betiteld 'bijlage 1 bij de statuten' dat als bijlage bij de statuten is gevoegd, alsook uit de leden die na besluit van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de voorwaarden van stemming bepaald in artikel 48 van de statuten, tot deelneming worden toegelaten. Voornoemd document betiteld 'bijlage 1 bij de statuten' wordt blijvend aan onderhavige akte gehecht om er één ondeelbaar geheel mee te vormen.

Bij wijziging wordt het register aangepast door de algemene vergadering, zonder dat deze aanpassing wordt beschouwd als een statutenwijziging.

Naast de gemeenten en de provincie kunnen uitsluitend aan Leiedal deelnemen: autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in zoverre die uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan, evenals andere samenwerkingsverbanden, opgericht volgens de bepalingen van het decreet.

Al deze deelnemers zijn noch onderling, noch met de vereniging hoofdelijk aansprakelijk; hun aansprakelijkheid is beperkt tot hun inbreng.

 

TITEL II - KAPITAAL, LATERE TOETREDING, UITTREDING EN UITSLUITING

Artikel 8

Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenveertig duizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (247.893,52 euro).

Het maatschappelijk kapitaal is onderverdeeld in nominatieve aandelen van elk tweeënveertig euro veertien cent (42,14 euro).

Bij incorporatie van de reserves in het kapitaal beslist de algemene vergadering over de waardeaanpassing van de nominatieve aandelen.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal bepaalt de algemene vergadering de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen.

 

Artikel 9

Er zijn twee reeksen van maatschappelijke aandelen:

aandelen A : toegekend aan gemeenten

aandelen B : toegekend aan de provincie West-Vlaanderen en aan andere openbare rechtspersonen.

De aandelen kunnen overgedragen worden onder aangesloten, mits toestemming van de algemene vergadering en indien de afstand van de aandelen geen afbreuk doet aan de waarborg van goede uitvoering der verbintenissen.

 

Artikel 10

Het aandeel van het kapitaal dat door de gemeenten bij oprichting dient geplaatst, is bepaald op twee euro en achtenveertig cent (2,48 euro) per inwoner en ingevolge reeds besliste kapitaalsverhogingen op zes euro en twintig cent (6,20 euro) per inwoner.

De verkregen bedragen worden afgerond op het hogere veelvoud van de waarde per aandeel.

Het bevolkingscijfer wordt bepaald door het officiële bevolkingscijfer op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. 

Bij elke nieuwe bestuursperiode kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, het bedrag van het geplaatste kapitaal van de deelnemers aanpassen aan de bevolkingsevolutie.  Hiervoor wordt het laatst gepubliceerde cijfer in het Belgisch Staatsblad als basis genomen.

De algemene vergadering beslist over elke verhoging of vermindering van het door de gemeenten geplaatste maatschappelijk kapitaal.

De gemeenten die aan een kapitaalverhoging wensen deel te nemen, moeten deze beslissing vooraf door hun gemeenteraad laten nemen.

 

Artikel 11

Bij een latere toetreding van gemeenten kan de algemene vergadering, naast de hoogste kapitaalsplaatsing die op dat ogenblik van kracht is voor één of meer aangesloten gemeenten, de betaling van een intredegeld opleggen rekening houdend met het werkelijk netto-actief en met de uitgaven die op dat ogenblik in het belang van de gemeenschap werden gedaan.

Het besluit wordt genomen bij meerderheid van twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde aandelen.

 

Artikel 12

Het deel in het maatschappelijk kapitaal dat door andere deelnemers dan de gemeenten geplaatst wordt, wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.  Aan deze deelnemers wordt tevens een intredegeld aangerekend zoals bepaald in artikel 11.

 

Artikel 13

De modaliteiten van storting van het maatschappelijk kapitaal worden vastgelegd door de raad van bestuur.

Op elk aandeel moet minimum één derde worden volstort.

De vennoot die binnen de dertig dagen na de door de raad van bestuur vastgestelde datum de vereiste stortingen niet gedaan heeft, zal aan de vereniging de wettelijke intrest per jaar betalen.

De gedane stortingen worden in de eerste plaats op de vervallen intresten aangerekend.

 

Artikel 14 - Financiering van de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten

§1.     De deelnemende gemeenten verbinden zich ertoe ieder jaar aan Leiedal een bijdrage te storten ter financiering van de algemene werkingskosten, zijnde de kosten van algemeen bestuur en de kosten van algemene dienstverlening voor de groep gemeenten, omschreven in artikel 4 § 1. 

Onder geen beding kan de statutaire bijdrage worden aangewend als vergoeding voor de dienstverlening omschreven in artikel 4 §2.

§2.     De statutaire bijdrage in de werkingskosten wordt jaarlijks vastgesteld door de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt in het laatste kwartaal, op basis van het werkprogramma en de begroting van het volgend jaar.

De bijdrage bedraagt minimum twee euro (2,00 euro)/inwoner en kan jaarlijks fluctueren naargelang de bijkomende gezamenlijke diensten die in het werkprogramma voorzien zijn, tot een plafond van drie euro (3,00 euro)/inwoner.

De bijdrage wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex (basis = gezondheidsindex december tweeduizend en een).

De door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage wordt in twee halfjaarlijkse schijven opgevraagd.  Het bevolkingscijfer dat gehanteerd wordt, wordt bepaald zoals in artikel 10.

De opgevraagde bedragen moeten binnen een termijn van drie maanden betaald worden.

 

Artikel 15 - uittreding

Overeenkomstig artikel 34 van het decreet is er geen uittreding mogelijk tijdens de statutair bepaalde termijn.

 

Artikel 16 - uitsluiting

De uitsluiting van een deelnemer tijdens de statutair bepaalde termijn is onderworpen aan een besluit van de algemene vergadering, dat genomen wordt bij meerderheid van twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde aandelen.

Een deelnemer kan alleen worden uitgesloten voor een zware fout of voor het niet-naleven van zijn verbintenissen.  De betrokken deelnemer dient, indien hij dit wenst, opgeroepen en gehoord te worden door de raad van bestuur. Indien een uitgesloten deelnemer eerder aan Leiedal toevertrouwde activiteiten wenst over te nemen dan dienen er tussen deze deelnemer en Leiedal overeenkomsten te worden afgesloten omtrent de bestemming van de goederen en het lot van het personeel, behorend tot de overgenomen activiteit, vooraleer aan de uitgesloten deelnemer zijn gerechtigd aandeel wordt uitbetaald, en dit overeenkomstig artikel 37, derde en vierde lid van het decreet.

De uitgesloten deelnemer heeft geen recht op het aandeel in de reserves van Leiedal.

 

TITEL III - BESTUUR, TOEZICHT EN ALGEMENE VERGADERING

A. Raad van bestuur

Artikel 17

Leiedal wordt bestuurd door een raad van bestuur, die als volgt is samengesteld:

 

I/ Bestuurders met stemrecht

*        Bij de benoeming van de bestuurders reeks A, zal de algemene vergadering zich gedragen naar de volgende bepalingen:

-  elke aangesloten gemeente heeft recht op één mandaat van bestuurder ongeacht het aantal inwoners

-  de gemeenten met meer dan vijftig duizend (50.000) inwoners hebben daarenboven recht op één bijkomend mandaat

-  het in aanmerking te nemen bevolkingscijfer wordt bepaald zoals omschreven in artikel 10

-  indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, dient deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd te worden.

   In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een aangesloten bestuur, voorzien in artikel 48 van het decreet, niet van toepassing.

*        De algemene vergadering zal aan de deelnemers - reeks B een aantal mandaten toewijzen dat maximum één vierde mag bedragen van het aantal bestuurders die benoemd werden op voordracht van de deelnemende gemeenten.

Voor de mandaten toegewezen aan de provincie West-Vlaanderen kan alleen een kandidaat worden voorgedragen die lid is van de provincieraad.

*        Iedere bestuurder die op die manier benoemd is, beschikt over één stem.

 

II/ Bestuurders met raadgevende stem

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste twee rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

 

Deze afgevaardigden zijn steeds gemeenteraadsleden, die in de betrokken gemeenten werden verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Schepenen of aangesteld is als voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

 

In bijlage 3 bij de statuten is per periode aangeduid welke gemeentebesturen in aanmerking komen om een afgevaardigde voor te dragen.  Hierbij is een systeem uitgewerkt waarbij alle deelnemende gemeentebesturen binnen een totale periode van 2 legislaturen een afgevaardigde kunnen voordragen.

 

De algemene vergadering neemt akte van de voordracht door de gemeentebesturen.

 

De eerste toepassing van dit artikel gebeurt vanaf de eerstvolgende raad van bestuur, na de algemene vergadering waarin dit artikel bij statutenwijziging werd goedgekeurd.

 

De vervanging van de voorgedragen leden, uitgaande van het schema opgenomen in bijlage 3, gebeurt steeds vanaf de eerstvolgende raad van bestuur, na de jaarvergadering van het jaar dat als begin van de periode is aangeduid.

 

Wanneer een mandaat van afgevaardigde met raadgevende stem openvalt vóór het verstrijken van de periode, heeft dezelfde gemeente het recht om een opvolger aan te duiden.

 

Artikel 18

De bestuurders, benoemd op voordracht van de gemeenten, kunnen zich laten bijstaan door deskundigen die na gezamenlijk overleg worden voorgedragen door de gemeente waar de zetel gevestigd is, en worden benoemd door de gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering.

De deskundigen maken geen deel uit van de raad van bestuur, maar ze kunnen de vergaderingen van alle organen bijwonen en alle documenten opvragen.

 

Artikel 19

De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming door de algemene vergadering, op voordracht van de deelnemers.

Indien een voorgedragen kandidaat niet wordt benoemd door de algemene vergadering, doet de betrokken deelnemer een andere voordracht. De nieuwe kandidaat woont als waarnemer de vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerste algemene vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd.

De leden van de raad van bestuur kunnen afgezet worden door de algemene vergadering, besluitende zoals bepaald in het artikel 47 van de statuten, indien zij daden hebben gesteld die een ernstig nadeel kunnen berokkenen aan de belangen van Leiedal.

 

Artikel 20

Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch mandaten gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende en/of opdrachthoudende verenigingen.

Wat de voorgedragen mandaten betreft dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het artikel 48 van het decreet met betrekking tot de onverenigbaarheden die bestaan tussen het mandaat van bestuurder en een aantal ambten, functies of mandaten.

 

Artikel 21

De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van Leiedal.

 

Artikel 22

De duur van het mandaat van bestuurder is vastgesteld op zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

 

Artikel 23

Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, zal de raad van bestuur in zijn voorlopige vervanging voorzien door benoeming van een nieuwe bestuurder op voordracht van de deelnemer die hij vertegenwoordigt.

De algemene vergadering zal in haar eerstkomende bijeenkomst overgaan tot de definitieve benoeming van deze nieuwe bestuurder.

De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van deze die hij vervangt.

 

Artikel 24

Alle mandatarissen zijn van rechtswege ontslagnemend:

a)       Bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. In dit geval vervallen ook de mandaten van alle andere bestuurders gelijktijdig. Is dat niet het geval, dan worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de algemene vergadering waarvan sprake is in artikel 49 van de statuten, die tevens kwijting verleent aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de verantwoordelijkheid blijven dragen overeenkomstig artikel 26 van de statuten.

b)       Zodra hij het vertrouwen niet meer bezit van de vennoot die hem heeft voorgedragen, doch slechts vanaf het ogenblik dat door deze vennoot bij Leiedal een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen, bij wijze van raadsbesluit betekend aan Leiedal.

 

Artikel 25

Mocht de nieuwe aansluiting van gemeenten of de toename van het inwonersaantal van de deelnemende gemeenten tot gevolg hebben dat de vertegenwoordiging in de raad van bestuur niet meer overeenstemt met de bepalingen van artikel 17 I/, dan zal de algemene vergadering tot benoeming van nieuwe bestuurders overgaan.

 

Artikel 26

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van Leiedal.

Zij zijn, overeenkomstig het gemeen recht, verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die hun is opgedragen en zijn aansprakelijk, zonder hoofdelijkheid, voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.

 

Artikel 27

Ten aanzien van de bestuurders en leden met raadgevende stem gelden een aantal verbodsbepalingen.

Zij mogen niet:

1)       aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij zij een rechtstreeks belang hebben, of waarbij hun bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;

2)       rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met Leiedal zijn gesloten;

3)       als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen Leiedal. Het is hen verboden, in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van Leiedal te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt;

4)       optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.

 

Artikel 28

De raad van bestuur kiest op de eerste vergadering na de jaarvergadering, onder de stemgerechtigde leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters. Ze worden benoemd voor een periode van zes jaar. Het mandaat is hernieuwbaar, maar neemt evenwel een einde met het mandaat van bestuurder.

Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt steeds toevertrouwd aan en effectief uitgeoefend door een op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemd lid van het orgaan, dat steeds de hoedanigheid van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester van één van de deelnemende gemeenten moet bezitten.

De secretaris mag buiten de raad worden benoemd.

In geval van afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitters worden de vergaderingen voorgezeten door de bestuurder met het grootste aantal dienstjaren in de raad, aan te duiden onder de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Bij gelijkheid van dienstjaren neemt de oudste het voorzitterschap waar.

 

Artikel 29

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls het belang van de vereniging het vereist, op uitnodiging van de voorzitter en minstens driemaal per jaar.

Weigert de voorzitter de raad bijeen te roepen of een punt op de agenda te plaatsen, of is hij verhinderd, dan kan de raad op uitnodiging van twee bestuurders worden bijeengeroepen, of kunnen twee bestuurders het gewraakte punt op de agenda laten plaatsen.

Uitgezonderd in gevallen van hoogdringendheid, worden de uitnodigingen met vermelding van de agenda minstens vier dagen voor de bijeenkomst toegestuurd aan alle bestuurders.

De uitnodiging vermeldt waar en wanneer de raad bijeenkomt.

 

Artikel 30

Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vereist, vastgesteld op de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als in de groep gemeenten.

De voor de beslissingen vereiste meerderheid moet steeds bereikt zijn, zowel globaal als in de groep gemeenten.

De bestuurders met raadgevende stem tellen niet mee voor de berekening van het aanwezigheidsquorum.

Indien het aantal aanwezige leden ontoereikend is om geldig te beraadslagen, wordt binnen de vijftien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. De raad kan dan geldig besluiten, ongeacht het aantal aanwezigen, doch enkel voor de punten die bij de eerste bijeenroeping op de agenda waren geplaatst.

Van deze beschikking wordt melding gemaakt in de uitnodiging voor de tweede oproeping.

Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen.

Elke bestuurder, aangesteld overeenkomstig artikel 17 I/ van de statuten, beschikt over één stem.

Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen die hem daartoe schriftelijk volmacht geeft.

Volmachtgever en volmachtdrager moeten tot dezelfde groep vennoten behoren. De volmacht moet de naam van beiden vermelden, alsook de datum van de enkele zitting waarvoor volmacht wordt verleend.

 

Artikel 31

De besluiten van de raad van bestuur worden genoteerd in processen-verbaal, die worden getekend door de voorzitter en de secretaris.

Het proces-verbaal wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de raad van bestuur als eerste agendapunt van de volgende vergadering.

Het goedgekeurde proces-verbaal wordt binnen de twintig dagen na de vergadering bezorgd aan alle bestuurders. Een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de beslissingen wordt gestuurd naar de Vlaamse regering en beschikbaar gemaakt op de website van de intercommunale binnen de twintig dagen.

Eensluidende afschriften en uittreksels worden getekend door de secretaris of een gevolmachtigde aangeduid door de raad van bestuur.

De gedetailleerde notulen met bijgevoegd stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten en van de provincieraadsleden op de griffie van de provincie, onverminderd de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van het bestuur.

 

Artikel 32

De raad van bestuur zal ten minste dertig kalenderdagen vóór de jaarvergadering aan de leden meedelen : de uitnodiging tot de algemene vergadering met de agenda, het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering, het verslag van de commissaris-revisor, de jaarrekening, het ontwerp van bestemming van het resultaat en alle stukken en documenten die door de raad van bestuur aan de beraadslaging van de algemene vergadering worden onderworpen.

Bij de documenten die, overeenkomstig artikel 65 van het decreet aan de deelnemende gemeenten worden bezorgd, wordt jaarlijks een overzicht gevoegd van de vergoedingen en presentiegelden die elke mandataris in het voorbije boekjaar heeft ontvangen.

Samen met de uitnodiging, worden deze documenten ter beschikking gesteld van de deelnemende gemeenten.

Daarnaast zal de raad van bestuur, ten minste dertig kalenderdagen vóór de buitengewone algemene vergadering die georganiseerd wordt in het laatste kwartaal van ieder werkjaar, het werkprogramma en de begroting van het komende jaar meedelen, samen met de uitnodiging en de opgave van alle documenten die door de raad van bestuur aan de beraadslaging van de buitengewone algemene vergadering worden onderworpen.

 

Artikel 33

Aan de jaarvergadering die telkens plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na de installatie van de nieuwe gemeenteraden, zal een evaluatierapport voorgelegd worden over de werking van Leiedal.  Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel om het samenwerkingsverband te beëindigen, met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de deelnemers.

Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk vijfenveertig dagen voor de datum van de jaarvergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger.

 

Artikel 34

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en beschikking te stellen in verband met de doelstellingen van de vereniging.

De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is aan de algemene vergadering, overeenkomstig het decreet en de statuten.

De raad mag aan één of meer van zijn leden de bevoegdheden overdragen die hij bepaalt.

 

Artikel 35

De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, inclusief alles wat betrekking heeft op de uitvoering van het administratief en geldelijk statuut en het arbeidsreglement.

 

Artikel 36

De meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden met stemrecht is vereist:

-        voor elk besluit betreffende de voorstellen van wijziging aan de statuten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd;

-        voor de aankoop en verkoop van eigendommen, de hypothecaire inschrijvingen, de toekenning en de terugtrekking van bevoegdheden, de uitgifte van obligaties en leningen;

-        de opmaak en de goedkeuring van de jaarrekening.

 

Artikel 37

De algemene vergadering mag de bestuurders en de leden met raadgevende stem, een presentiegeld verlenen binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse regering.  De algemene vergadering bepaalt tevens de vergoeding van de commissaris-revisor en van de deskundigen (overeenkomstig artikel 18 van de statuten).

 

Artikel 38

De raad van bestuur is verplicht de buitengewone algemene vergadering binnen de dertig dagen samen te roepen, indien de commissaris-revisor of een aantal deelnemers die samen een vijfde van het totaal aantal maatschappelijke aandelen bezitten, erom verzoeken.

Deze verplichting geldt eveneens op vraag van een vijfde van het aantal deelnemers.

Het verzoekschrift moet de punten vermelden die op de agenda worden geplaatst.

 

Artikel 39

De rechtsvorderingen, zowel bij eis als bij verweer, worden in naam van Leiedal door de raad van bestuur ingesteld, op verzoek en dagvaarding van de voorzitter van de raad van bestuur of van de ondervoorzitters of van een bestuurder die hem vervangt of van een gevolmachtigde.

 

Artikel 40

Alle akten die Leiedal tegenover derden binden, moeten door een lid van de raad van bestuur en door de algemeen directeur of een tweede bestuurder ondertekend worden.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen worden gegeven door de raad van bestuur.

De akten van dagelijks bestuur, evenals de briefwisseling, worden door de algemeen directeur ondertekend.

 

B. Toezicht

Artikel 41

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het decreet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door een commissaris. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor drie jaar.  Hij is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die zijn ambt en zijn bevoegdheid regelen.

Minstens vijfenveertig kalenderdagen vóór de algemene vergadering overhandigt de commissaris het verslag omtrent zijn opdracht, dat verstuurd wordt naar alle deelnemers van Leiedal.

De algemene vergadering bepaalt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris-revisor.

 

C. Algemene vergadering

Artikel 42

De algemene vergaderingen zijn openbaar.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de totaliteit van de aandelen en haar besluiten zijn, binnen de perken van het decreet en van de statuten, voor alle deelnemers bindend, zelfs voor zij die tegenstemden of afwezig waren.

Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheden; ze kan, binnen de perken van de wet en van het decreet alle mogelijke wijzigingen aan de statuten aanbrengen, mits de beschikkingen te eerbiedigen die in de statuten zijn opgenomen.

 

Artikel 43

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door een ondervoorzitter van de raad van bestuur of door de bestuurder die, overeenkomstig de bepalingen van artikel 28, de voorzitter vervangt.

Zij stelt een bureau samen, waartoe de voorzitter, twee stemopnemers en een secretaris behoren; de stemopnemers en de secretaris worden door de algemene vergadering aangeduid.

 

Artikel 44

§ 1.    De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers.

Voor de gemeenten worden deze vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en voor de overige deelnemers door de organen die krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.

Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van de raad van bestuur.

De onverenigbaarheden die bepaald zijn in artikel 48 van het decreet zijn eveneens van toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene vergadering.

 

§ 2.    De deelnemers beschikken over zoveel stemmen als aandelen.  Een deelnemer mag zijn stemmen niet verdelen.

De deelnemende gemeenten dienen steeds over de meerderheid van de stemmen te beschikken.

Indien nodig zal het aantal stemmen dat toegewezen is aan de andere aandeelhouders evenredig aan hun kapitaalsplaatsing verminderd worden.

 

§ 3.    De gemeenteraad bepaalt het aantal afgevaardigden van de gemeente op de algemene vergadering aan de hand van twee voor alle deelnemende gemeenten op dezelfde wijze geldende criteria, waarbij in gelijke mate rekening gehouden wordt met zowel de omvang van de bevolking volgens de officiële bevolkingscijfers van één januari van het jaar voorafgaand aan de algemene vergadering als met de kapitaalinbreng.

Iedere gemeente duidt steeds minstens één afgevaardigde aan.  Desgewenst kan de gemeente overeenkomstig de in de voorgaande alinea bepaalde criteria, bijkomende afgevaardigden aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijke ambtsgebied van Leiedal, en haar kapitaalinbreng in verhouding tot het totale maatschappelijk kapitaal van Leiedal.  De oproeping voor de algemene vergadering vermeldt voor iedere gemeente de daartoe benodigde cijfergegevens, aan de hand van de officiële gepubliceerde bevolkingscijfers van één januari van het jaar voorafgaand aan de algemene vergadering, en van de laatst goedgekeurde jaarrekeningen.

De gemeenteraad bepaalt het aantal stemmen waarover iedere afgevaardigde beschikt, zonder dat het totale aantal stemmen waarover de gemeente statutair beschikt, overschreden kan worden.

De gemeenteraden kunnen plaatsvervangers aanduiden voor iedere vertegenwoordiger die ze hebben aangesteld op de algemene vergadering.

 

§ 4.    De volmachten zullen tenminste vijf dagen voor de vergadering worden ingediend.  De voorzitter van de vergadering mag nochtans bij bijzondere beslissing, die voor allen gelijk geldt, laattijdig ingediende volmachten aanvaarden.

 

§ 5.    Deze lasthebbers tekenen, alvorens de vergadering bij te wonen, een aanwezigheidslijst.  Deze lijst, door de stemopnemers voor echt verklaard, wordt bij het proces-verbaal van de vergadering gevoegd.

 

§ 6.    De vertegenwoordigers van de gemeenten moeten aangewezen worden onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen.

 

Artikel 45

De jaarvergadering komt elk jaar van rechtswege bijeen in de loop van het tweede kwartaal in de maatschappelijke zetel van Leiedal of in een andere op de uitnodiging vermelde plaats.

Naast deze jaarvergadering wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste kwartaal van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken.  Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering, met opgave van alle documenten en stukken die door de raad van bestuur aan de beraadslaging van de buitengewone algemene vergadering moeten worden onderworpen.

De uitnodiging tot een algemene vergadering vermeldt de agenda.  Zij wordt aan alle deelnemers verstuurd bij aangetekend schrijven, dat ten minste dertig kalenderdagen voor de datum van de bijeenkomst wordt verstuurd.

De uitnodiging dient vergezeld te zijn van alle stukken en documenten die door de raad van bestuur aan de algemene vergadering ter beslissing of ter beraadslaging worden voorgelegd.

 

Artikel 46

Om geldig te beraadslagen en te beslissen, is een aanwezigheidsquorum vereist gelijk aan de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als in de groep gemeenten.

Dit aanwezigheidsquorum geldt niet voor een tweede vergadering die volgt op een onvoldoende samengestelde eerdere vergadering en voor zover het gaat om punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen.

De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda staan.

 

Artikel 47

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen bepaald door het decreet of door de statuten.

De voor de beslissingen vereiste meerderheid moet steeds bereikt zijn zowel globaal als in de groep gemeenten.

 

Artikel 48

Een meerderheid van twee derden van de stemmen is vereist voor elke beraadslaging over de toetreding tot Leiedal van nieuwe leden of over de uitsluiting van leden.

De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene vergadering met drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd.

De beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen worden geacht zich te onthouden.  De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de algemene vergadering.

 

Het verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten wordt, samen met de bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na zijn dagtekening aan de toezichthoudende overheid voorgelegd.

De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en bekendgemaakt.

Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van Leiedal,  bij de toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente, evenals in het provinciehuis van de deelnemende provincie, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst door Leiedal van het goedkeuringsbesluit, of na het verstrijken van de termijn, bedoeld in de laatste zin van artikel 40 van het decreet.

De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring.

Er kan geen terugwerkende kracht aan verbonden worden die verder reikt dan de eerste januari van het boekjaar waarin de algemene vergadering de wijzigingen heeft aangebracht.

Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het jaar waarin de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden wordt georganiseerd, tenzij ingevolge wettelijke of reglementaire verplichting.

 

Artikel 49

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de jaarvergadering zich, door een afzonderlijke stemming, uit omtrent de kwijting die aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor dient gegeven.

De jaarvergadering doet daarenboven uitspraak over alle andere punten die op de agenda zijn geplaatst.

 

Artikel 50

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden in processen-verbaal opgenomen en in een bijzonder register bijgehouden, getekend door de leden van het bureau en door de deelnemers of hun lasthebbers die erom verzoeken.

De afschriften of uittreksels van de beraadslagingen van de algemene vergadering worden getekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

Het goedgekeurde proces-verbaal wordt binnen de twintig dagen na de vergadering bezorgd aan alle bestuurders. Een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de beslissingen wordt gestuurd naar de Vlaamse regering en beschikbaar gemaakt op de website van de intercommunale binnen de twintig dagen.

 

Artikel 51

Elke deelnemer, elke bestuurder of vereffenaar van Leiedal die niet in België is gedomicilieerd, zal in België zijn woonplaats vestigen voor alles wat de uitvoering van de onderhavige statuten betreft.

Heeft hij dergelijke keuze van woonplaats niet gedaan, dan zal hij van rechtswege gedomicilieerd zijn in de zetel van Leiedal, waar alle dagvaardingen en betekeningen hem geldig overgemaakt mogen worden.

 

TITEL IV - JAARREKENING EN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Artikel 52

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen.

De jaarrekeningen worden vastgesteld door de jaarvergadering aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de comissaris-revisor.  Samen met de uitnodiging worden deze documenten ter beschikking gesteld van de deelnemende gemeenten die het mandaat van hun afgevaardigde terzake bepalen.

De algemene vergadering verleent terzelfder tijd kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.

Indien de jaarrekeningen niet worden vastgesteld overeenkomstig het tweede lid van artikel 65 van het decreet, dan wordt, binnen een termijn van negentig kalenderdagen, een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen, waaraan de gewijzigde rekeningen, met naleving van de procedure in artikel 65 van het decreet worden voorgelegd.

De jaarrekeningen worden, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na hun vaststelling door de algemene vergadering, door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België, met vermelding dat ze nog onderworpen zijn aan het administratief toezicht.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen wordt de Nationale Bank van België op de hoogte gebracht.

 

Artikel 53

De raad van bestuur stelt, tenminste uiterlijk tegen eenendertig maart en dit zonder verplaatsing van documenten, alle stukken vereist voor de controle ter beschikking van de commissaris-revisor.

 

Artikel 54

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

1.       Bij winst:

Op voorstel van de raad van bestuur zal de jaarvergadering een bestemming geven aan het saldo.

De mogelijkheid tot uitkering van dividenden aan de deelnemers wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2.       Bij verlies:

Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten dan wordt het verlies vereffend door afneming van de reserves.  Indien deze ontoereikend zijn, dan wordt het saldo naar het volgende boekjaar overgedragen.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief van de vereniging gedaald is tot minder dan de helft van het vast gedeelte van het kapitaal moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste zestig kalenderdagen nadat het verlies is vastgesteld, om te beraadslagen over een door de raad van bestuur opgesteld saneringsplan.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie weken voor de algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak van het saneringsplan blijkt.

De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 39 van het decreet.

 

TITEL V - VERLENGING, ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 55

Na afloop van de statutair bepaalde duur kan Leiedal opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.

Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, kan de laatste algemene vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, tot verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.

De daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen worden bij het verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheervormen reëel aanbieden.

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging, wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.

De deelnemers die niet wensen te verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van Leiedal op het einde van het jaar waarin tot de verlenging is beslist door de algemene vergadering.

Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering.

Ze moeten de door hen aangegane contractuele verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd.

De laatste en voorlaatste paragraaf opgenomen in artikel 37 van het decreet, zijn op hen van toepassing.

De deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mede te delen, worden geacht verder deel uit te maken van Leiedal.

Indien de duur van Leiedal verstrijkt in de loop van het jaar waarin de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de verlenging pas beslist in het daaropvolgend jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door de eerste algemene vergadering in de loop van dat jaar.  Tot zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd.

 

Artikel 56

Op verzoek van drievierde van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de hand van de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan de algemene vergadering met drievierde meerderheid van het aantal stemmen, tot vervroegde ontbinding van Leiedal beslissen.

Bij de ontbinding krachtens het voorgaand lid of door het verstrijken van de statutair bepaalde duur die niet verlengd wordt, wijst de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt, de vereffenaars aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders.

Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden.

Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.

Het voltallige personeel van de vereniging wordt overgenomen, hetzij door de deelnemers, hetzij eventueel door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de kapitaalinbreng of overeenkomstig de onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname gebonden zijn.

De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de vereniging op het ogenblik van haar ontbinding hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemer vastgesteld had.

De personeelsleden die door de gemeente worden overgenomen, behouden hun geldelijk statuut en komen terecht in een overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en dat uitdovend is.

De gemeenten hebben een recht van voorkeur tot overneming tegen boekwaarde, van de op hun grondgebied gelegen realisaties.

 

 


-    aangepast ingevolge beslissing van de B.A.V.
dd. 27/05/2008 houdende overdracht van aandelen door het Provinciebestuur aan de 12 deelnemende gemeenten.

-    Aangepast ingevolge beslissing van de B.A.V.
dd. 04/12/2008 houdende toetreding van Wervik tot Leiedal.

-    Aangepast ingevolge beslissing van de B.A.V. dd. 27/05/2014

 

 

Bijlage 1: LIJST VAN DE DEELNEMERS EN INBRENG

 

Deelnemers reeks A

Oorspronkelijk aantal aandelen

Overdracht aandelen
van het Provincie-bestuur

Totaal aantal aandelen na overdracht

Anzegem

2.029

958

2.987

Avelgem

1.351

647

1.998

Deerlijk

1.603

772

2.375

Harelbeke

3.641

1.786

5.427

Kortrijk

11.412

5.068

16.480

Kuurne

1.801

857

2.658

Lendelede

804

366

1.170

Menen

1.958

872

2.830

Spiere-Helkijn

284

139

423

Waregem

5.458

2.434

7.892

Wevelgem

4.250

2.104

6.354

Zwevegem

3.313

1.617

4.930

 

 

 

 

Subtotaal

37.904

17.620

55.524

 

 

 

 

Deelnemers reeks B

 

 

 

Provincie West-Vlaanderen

32.192

-17.620

14.572

Infrax West

2.764

 

2.764

 

 

 

 

Subtotaal

34.956

-17.620

17.336

 

 

 

 

Algemeen totaal

72.860

 

72.860

 

 

 

 

Toetreding Wervik per 1/1/2009 (deelnemer reeks A)

 

2.592

 

 

 

 

Totaal aantal aandelen per 1/1/2009

 

 

75.452

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 : VERDELING MANDATEN - BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM

 

periode

2004- 2005-2006

2007-2008

2009-2010

2011-2012

2013-2014

2015-2016

2017-2018(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie 1 > 13.000 inwoners

 

 

 

 

 

Kortrijk

X

 

 

 

 

 

X

Waregem

 

X

 

 

 

 

 

Wevelgem

 

 

X

 

 

 

 

Harelbeke

 

 

 

X

 

 

 

Zwevegem

 

 

 

 

X

 

 

Anzegem

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie 2 < 13.000 inwoners

 

 

 

 

 

Menen (1)

X

 

 

 

 

 

X

Kuurne

 

X

 

 

 

 

 

Deerlijk

 

 

X

 

 

 

 

Avelgem

 

 

 

X

 

 

 

Lendelede

 

 

 

 

X

 

 

Spiere-Helkijn

 

 

 

 

 

X

 

 

(1)enkel het aantal inwoners van de deelgemeenten Rekkem en
   Lauwe worden in aanmerking genomen.

(2)na de beslissing tot verlenging, zal een nieuwe tabel opgemaakt worden.