Hulpteam voor energiegemeenschappen

bannerafbeelding assistentiehub voor energiegemeenschappen

Ondersteuning voor het opzetten van energiegemeenschappen

Steeds meer burgers, scholen, organisaties, VME's, lokale besturen, OCMW's en kmo’s willen vanuit een ecologische, sociale of economische drijfveer samen investeren in energieproductie en -besparing. Dat kan perfect via een “energiegemeenschap”. Binnen die energiegemeenschap kunnen ze bv. de zonnestroom van één groot dak delen, maar even goed samenwerken rond laadpalen, energiebesparingen, opslag of flexibiliteitsdiensten. Energiegemeenschappen kunnen een samenwerkingsverband zijn om lokale besturen, kmo's of huishoudens meer vat te geven op hun energiefactuur, kunnen bijdragen om versneld meer hernieuwbare energie te realiseren en de toegankelijkheid ervan verhogen voor kwetsbare doelgroepen. 

  • Een energiegemeenschap zorgt ervoor dat iedereen gemakkelijker toegang krijgt tot hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, in het bijzonder waar energiearmoede om de hoek loert. 
  • De kosten van de installatie kunnen gedeeld worden over de deelnemers van de gemeenschap. 
  • De gemeenschap werkt samen aan een groenere, slimmere en zuinigere wereld door in te zetten op duurzame energieoplossingen. 
  • De energiegemeenschap brengt mensen en organisaties samen die zelf lokale activiteiten rond energie uitoefenen. 

De Vlaamse overheid zal initiatiefnemers bij het opzetten van energiegemeenschappen en het uitbouwen van concrete activiteiten ondersteunen. Dat kan immers een aardige uitdaging zijn. Door hen te ondersteunen in de ontwikkelings- en opstartfase van concrete initiatieven moeten meer energiegemeenschappen opgericht kunnen worden in Vlaanderen. En zo bijdragen aan een hogere participatie van burgers, kmo's en lokale besturen in de energietransitie. 

De ondersteuning zal via zogenaamde Assistentiehubs of Hulpteams verlopen, waarbij initiatiefnemers kunnen aankloppen. De Assistentiehubs zullen de nodige kennis ter beschikking stellen aan lokale besturen, burgers, OCMW’s, kmo’s, scholen, verenigingen, etc. én hen bovendien actiegericht begeleiden. Maatwerk zal nodig zijn om de knelpunten te verhelpen die van energetische, technische, economische, juridische, communicatieve of organisatorische aard kunnen zijn. De Assistentiehubs zullen ook inzicht geven in goed werkende voorbeelden én de opschaling ervan, zodat anderen die kunnen kopiëren. 

In 2024 worden in Vlaanderen 12 Assistentiehubs voor energiegemeenschappen opgericht. Elke Assistentiehub zal een groep steden en gemeenten ondersteunen binnen een regio. Voor steden of gemeenten die zich geëngageerd hebben voor het Vlaamse Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 is een bijzondere rol weggelegd. Deze steden en gemeenten hebben namelijk de ambitie om 1 op 500 inwoners toegang te geven tot de activiteiten van een energiegemeenschap. Zij hebben een trekkingsrecht om gegarandeerd projecten te laten begeleiden, en hun doelstelling te halen. 

De Assistentiehubs zullen binnen het project TEAH (TEchnische Assistentiehubs energiegemeenschappen) niet alleen onderling nauw samenwerken, maar ook met een bredere groep van stakeholders, lokaal of gewestelijk, via samenwerkingen binnen een klankbordgroep of op het terrein. De Assistentiehubs worden beheerd door de streekintercommunales en de Energiehuizen in Vlaanderen. Het consortium wordt gecoördineerd door Vlinter (VVSG) en Intercommunale Leiedal. 

Laat hier je vraag achter! 

Heb je nu al vragen? Bezorg ze ons via onderstaand webformulier, 
en na de opstart van het project begin 2024 mag je van ons een antwoord verwachten!