Contrei - Strategisch project

Een blauwgroen netwerk, versterkte kernen en productieve landschappen. Dit zijn de krachtlijnen van de ruimtelijke toekomstvisie voor de regio van Leie en Schelde. Deze visie is gemaakt door lokale en bovenlokale besturen en presenteert een gezamenlijke toekomstagenda. De visie is voortaan voor iedereen beschikbaar via de brochure “Contrei, samenwerken aan een regio in transitie”. Met onder andere een “Festival van het landschap” kan de regiovisie binneniort ook letterlijk beleefd worden. Minister Schauvliege oordeelde eind december 2018 dat Contrei als strategisch project een bijdrage kan leveren aan een betere ruimtelijke kwaliteit in Zuid-West-Vlaanderen en kende 300.000 euro subsidie toe. Daarnaast wil de minister samen met de regio, in de vorm van een interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst, dit sterk partnerschap verder ondersteunen zodat we onze gezamenlijke ambities kunnen waarmaken.

Onze regio wordt uitgedaagd

Onze regio wordt geconfronteerd met een aantal belangrijke uitdagingen: hoe kunnen we de betonstop realiseren, hoe zullen we anticiperen op de klimaatuitdagingen, hoe houden we regio bereikbaar en leefbaar, hoe blijft onze regio aantrekkelijk voor alle gebruikers, zoals jonge gezinnen en startende ondernemers? Bovendien heeft onze regio nog een aantal zeer specifieke, regiogebonden uitdagingen: braindrain, stagnatie van de bevolkingstoename, de verdroging, een slechte woonkwaliteit en een gebrek aan groen.

 

Gezamenlijke visie en programma

Als antwoord op deze uitdagingen werkten de Vlaamse, provinciale en lokale besturen een gemeenschappelijke ruimtelijke visie uit onder de noemer ‘ruimtelijke visie voor regio van Leie en Schelde’. Deze regiovisie en bijhorend actieprogramma groeiden vanuit de behoefte om in Zuid-West-Vlaanderen gebiedsgericht en gezamenlijk de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) uit te voeren.

Na overleg en reflectie met de bovenlokale besturen en de streekactoren kwamen drie strategische krachtlijnen bovendrijven met het kader van klimaat als motor voor nieuwe ontwikkelingen. De krachtlijnen verbinden de verschillende ruimtelijke thema’s zoals wonen, mobiliteit, energie, klimaat, groen en natuur, open ruimte.

Gemeenschappelijke aanpak regiovisie: uniek in Vlaanderen. “We hebben een visie uitgewerkt die de gemeentegrenzen overstijgt”

De regiovisie richt zich dus niet zozeer op kwantiteit maar op kwaliteit. We moeten streven naar een duurzame ruimtelijke transformatie. Onze blik verschuift van “wat gaan we doen” naar “hoe gaan we het doen”. En “hoe” is met een heldere regie en het oog op een breed partnerschap en een participatief proces. En dat is een unieke aanpak.

Het resultaat is geen bindende beleidsvisie, maar de regiovisie wil wel verbindend zijn: tussen sectoren en schaalniveaus – tussen droom en daad – tussen burgers en beleid – tussen bedenkers en gebruikers – tussen plekken – tussen generaties.

Francis Benoit, burgemeester van Kuurne: “We hebben een visie uitgewerkt die de gemeentegrenzen overstijgtVoor het eerst wordt een geïntegreerde gebiedsontwikkeling concreet uitgewerkt en worden de regionale uitdagingen gemeenschappelijk aangepakt.

 

Toetsingskader voor projecten

De krachtlijnen vormen het toetsingskader om projecten in goede banen te leiden. De regiovisie is evenzeer gericht op de concrete realisatie waarbij zoveel mogelijk wordt gezocht naar onderlinge afstemming tussen verscheidene acties en projecten. Het gaat hierbij zowel om publieke investeringen als om private initiatieven. En net daarom kiezen we voor een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak, waarbij we ruimtelijke projecten willen realiseren op basis van co-creatie en coproductie.

De visie is door de gemeenten en steden van Zuid-West-Vlaanderen bekrachtigd. De Vlaamse Regering en de Provincie West-Vlaanderen zullen nog beslissen over de interbestuurlijke samenwerking om de regiovisie en het programma uit te voeren.

Filip Vanhaverbeke, directeur Intercommunale Leiedal: “We zijn ervan overtuigd dat de regiovisie alle ambities omvat om een duurzame transitie te doen slagen. Vlaanderen, de Provincie West-Vlaanderen, de steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen en Leiedal willen dit doen in partnerschap met het middenveld en de burgers van de regio.

 

Brochure presenteert regiovisie

Vandaag presenteren we jullie de publieksbrochure: Contrei, Samenwerken aan een regio in transitie. Deze brochure kan je gratis verkrijgen bij Intercommunale Leiedal of online raadplegen via www.issuu.com/leiedal.