Intercommunale Leiedal is erkend als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). Als IOED gelooft Leiedal in de kracht van het aanwezige onroerend erfgoed en ondersteunt ze de lokale besturen om hierin kwaliteitsvol beleid te voeren, en projecten op te zetten.

 

Wat doet IOED?

Het aanbod qua ondersteuning aan de lokale besturen is enerzijds divers maar anderzijds doelgericht. De IOED fungeert als het intergemeentelijk expertisecentrum en eerstelijnsaanspreekpunt voor het aanwezige lokale onroerend erfgoed, ontwikkelt beleidsinstrumenten voor de aangesloten gemeentes, en creëert een draagvlak en klankbord bij de bevolking voor het waardevolle erfgoed in onze regio.

In concreto, IOED:

 • informeert lokale besturen over en ondersteunt hen bij de erkenning als onroerenderfgoedgemeente
 • rolt een proactief en dynamisch actieplan bouwkundig erfgoed uit volgens een regionale methodiek met lokale accenten
 • helpt lokale besturen bij de aanvraag tot subsidiëring en bij de opmaak van beheersplannen voor beschermde monumenten binnen een duurzame toekomstvisie
 • tekent mee de toekomst van het religieus erfgoed uit in breed overleg met alle stakeholders
 • adviseert lokale besturen bij archeologische onderzoeken
 • verdedigt de belangen van de lokale besturen wat betreft erfgoedlandschappen en archeologie
 • stelt een expertisepool van archeologen en architecten samen
 • staat als regionaal kennis- en expertisecentrum ten dienste van de lokale besturen voor kennisopbouw, -verzameling en -ontsluiting
 • stimuleert de wetenschappelijke onderzoeksagenda inzake archeologie
 • staat in voor het in kaart brengen, opmaken, actualiseren en ontsluiten van kaartmateriaal (op basis van GIS-data) en open data voor lokale besturen (beleidsvorming) en burgers
 • bouwt een regionaal erfgoednetwerk op met thematische werkgroepen, erfgoedcafés en erfgoedlabo's om het overleg rond onroerend erfgoed te faciliteren en het draagvlak te verbreden
 • ondersteunt lokale adviesraden rond onroerend erfgoed
 • coördineert tweejaarlijks een regionaal luik tijdens open monumentendag
 • ...

Dit is een greep uit de hele lijst uitdagingen waarin de lokale besturen van Zuid-West-Vlaanderen een duidelijk aanspreekpunt vinden in Leiedal en waarin ze door de eventuele erkenning als onroerend erfgoedgemeente, ook zelf actief een beleid kunnen ontwikkelen.

Voor de uitbouw van de erfgoeddienst werkt Leiedal nauw samen met zusterorganisatie zuidwest, het intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de 13 lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen samenwerken rond cultuur en cultureel erfgoed. Met de komst van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst zullen zowel Leiedal als zuidwest bovendien nog sterker inzetten op een geïntegreerde aanpak in de domeinen ruimtelijke ordening en cultuur.

 

Onroerend en roerend erfgoedactoren onder één dak

De intercommunale Leiedal begeleidt de lokale besturen als het gaat over onroerend erfgoed. Maar ook roerend cultureel erfgoed (kunswerken, archiefdocumenten, machines, voertuigen,...) als het immaterieel cultureel erfgoed (tradities, liederen, verhalen, ambachten,...) maken deel uit van wat we hebben overgeërfd van de vorige generaties. Voor deze aspecten ondersteunt onze regionale zusterorganisatie zuidwest het lokale erfgoedveld. Beide organisaties zijn gehuisvest onder één dak en werken in synergie aan een geïntegreerd regionaal beleid voor zowel onroerend als cultureel erfgoed.

 

Meer informatie?

Bram Lattré | onroerenderfgoed@leiedal.be | 056 24 16 16